akceleratorach liniowych

Encyklopedia PWN

urządzenie do przyspieszania naładowanych mikrocząstek, czyli do nadawania im wielkich energii kinetycznych.
CERN Wymowa, fr. Organisation européen pourla recherche nucléaire, Europejska Organizacja Badań Jądrowych,
organizacja nauk. państw eur., z siedzibą w Genewie;
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne (rentgenowskie, γ) i korpuskularne (cząstki α, elektrony, neutrony i in.), które przechodząc przez materię ulega rozpraszaniu lub pochłanianiu, przekazując energię atomom i cząsteczkom ośrodka, przez który przenika (i z którym oddziałuje).
radioterapia
[łac.-gr.],
jedna z podstawowych (oprócz chirurgii i chemioterapii) metod leczenia chorób nowotworowych, polegająca na wykorzystaniu zdolności promieniowania jonizującego do niszczenia żywych komórek.
dział radiologii posługujący się twardymi promieniami rentgenowskimi w leczeniu nowotworów złośliwych, miękkimi zaś — w niektórych schorzeniach skóry
sposób leczenia nowotworów za pomocą promieniowania jonizującego γ o dużej energii (powyżej 500 keV), emitowanego przez jądra izotopu promieniotwórczego, najczęściej kobaltu (60Co) lub cezu (137Cs), umieszczonego w obudowie (bomba kobaltowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia