administracyjnym

Encyklopedia PWN

podział obszaru państwa dokonany w celu wykonania w terenie zadań państw.; → terytorialny podział.
postępowanie w sprawach, w których organ administracji publicznej jest powołany do wydania aktu administracyjnego, głównie decyzji administracyjnych, oraz jego przymusowego wykonania; także część prawa administracyjnego regulująca tryb wydawania aktów administracyjnych i ich przymusowego wykonywania oraz uprawnienia, jakie przysługują adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania i przymusowego wykonywania.
w polskim systemie prawnym orzeczenie organu administracji publicznej, indywidualny akt administracyjny wydawany w postępowaniu administracyjnym, rozstrzygający sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończący postępowanie w danej instancji.
dział prawa zaliczany do prawa publicznego, obejmujący ogół norm regulujących organizację i zachowanie się administracji publicznej oraz zachowanie się osób fiz. i innych podmiotów w zakresie nie unormowanym przez przepisy należące do innych działów prawa.
sądowa kontrola zgodności aktów administracyjnych, przede wszystkim aktów indywidualnych (decyzji administracyjnych), z prawem — sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych.
przewidziany przez prawo środek zmierzający do zapewnienia wykonania decyzji administracyjnej, w ramach egzekucji administracyjnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia