addytywną

Encyklopedia PWN

powstawanie wrażeń barwnych przez składanie (mieszanie) barw prostych w oku;
rodzaj filtrów korekcyjnych o barwach: niebieskiej, czerwonej i zielonej;
mat. umowne sposoby symbol. przedstawiania wartości liczbowych.
mat. pojęcie z zakresu teorii miary: funkcja φ określona na rodzinie zbiorów P, przyporządkowująca dowolnemu zbiorowi A należącemu do P liczbę φ(A) należącą do rozszerzonego zbioru liczb rzeczywistych (tzn. wraz z ±∞)
mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
dzieło film. oddające w różnym stopniu wierności, zależnym od wielu czynników technol. i artyst., naturalne barwy filmowanych obiektów.
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
mat. abstrakcyjne pojęcie, pierwotnie służące do określania liczebności zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), a następnie do wyrażania wielkości ciągłych, jak: długość, pole powierzchni, objętość, ciężar (liczby wymierne, po raz pierwszy używane w Egipcie w XVII w. p.n.e., oraz liczby niewymierne, wprowadzone w Grecji w VI w. p.n.e.).
układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.
Szczepanik Jan, ur. 13 VI 1872, Rudniki k. Mościsk, zm. 18 IV 1926, Tarnów,
polski wszechstronny wynalazca, samouk.
addytywność
[łac.],
mat. własność funkcji przypisującej wartości liczbowe dowolnym obiektom: funkcja jest addytywna, gdy jej wartość dla dowolnego obiektu jest równa sumie jej wartości dla części, na jakie obiekt został podzielony;
subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
barwniki służące nie tylko do nadawania barwy przedmiotom użytkowym, lecz także do innych celów, m.in. do przetwarzania różnych rodzajów energii oraz do wizualizacji niektórych procesów fiz., chem. i biochemicznych;
obiekty, których istnienie i wzajemne oddziaływanie pozwala wyjaśnić formy występowania i zachowania się materii.
pogląd mówiący, że stan każdego izolowanego układu fiz. w chwilach późniejszych jest jednoznacznie określony przez tzw. dane początkowe, tj. stan układu w chwili początkowej;
dziwność, ang. strangeness, S,
addytywna liczba kwantowa, której wartość jest przypisywana wszystkim hadronom;
filtry fot. w postaci płytki szklanej lub folii używane przy kopiowaniu barwnych obrazów fot. w celu prawidłowego oddania barw;
fiz. trzy prawa addytywnego mieszania barw odbieranych wizualnie, za pomocą oka;
grupa
[niem.],
mat. zbiór G dowolnych elementów a, b, c, wraz z działaniem ∘, które każdej uporządkowanej parze elementów a, b zbioru G przyporządkowuje jakiś element c z tego zbioru i takie, że są spełnione następujące aksjomaty: 1) a ∘ (bc) = (ab) ∘ c (prawo łączności); 2) w zbiorze G istnieje element e, taki że ae = ea = a dla każdego elementu a ze zbioru G; element e nazywa się elementem neutralnym lub jedynką; 3) dla każdego elementu a ze zbioru G istnieje w tym zbiorze element f, taki że af = fa = e (odwrotność elementu a).
Kalmus Herbert Thomas, ur. 9 XI 1881, Chelsea (stan Massachusetts), zm. 11 VII 1963, Los Angeles,
wynalazca amer., z wykształcenia inżynier chemik;

Słownik języka polskiego PWN

addytywny «będący wynikiem sumowania składników»
• addytywność
formacje addytywne, addycyjne «wyrazy złożone, których znaczenie wynika z sumy znaczeń ich składników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia