a.a.

Encyklopedia PWN

Bułachowski Leonid A., ur. 14 IV 1888, Charków, zm. 4 IV 1961, Kijów,
ros. językoznawca, slawista;
Buławin Kondratij A., ur. ok. 1660, zm. 1708,
przywódca powstania kozacko-chłopskiego w Rosji 1707–08;
Bułganin Nikołaj A., ur. 11 VI 1895, Niżni Nowogród, zm. 24 II 1975, Moskwa,
sow. działacz komunist.;
Cander Fridrich A., ur. 23 VIII 1887, Ryga, zm. 28 III 1933, Kisłowodzk,
inżynier ros., pochodzenia łotewskiego; teoretyk i wynalazca w dziedzinie techniki rakietowej;
Chanżonkow Aleksandr A., ur. 8 VII 1877, zm. 26 IX 1945,
ros. producent i dystrybutor filmowy;
hist., techn. → szaraban.
Chołodkowski Nikołaj A., ur. 19 II 1858, Irkuck, zm. 2 IV 1921, Piotrogród (ob. Petersburg),
ros. zoolog i tłumacz;
Choriew Wiktor A., ur. 22 II 1932, Wołogda, zm. 26 V 2012, Grodno,
rosyjski historyk literatury; badacz literatury polskiej;
Chowański Iwan A., książę, data ur. nieznana, zm. 17 IX 1682, Wozdwiżenskoje k. Moskwy,
bojar rosyjski;
Cui Cezar A., ur. 18 I 1835, Wilno, zm. 26 III 1918, Petersburg,
kompozytor rosyjski;
Czapłygin Siergiej A., ur. 5 IV 1869, Ranienburg (ob. Czapłygin), zm. 8 X 1942, Nowosybirsk,
uczony ros., specjalista w zakresie mechaniki teoret. i mechaniki płynów;
Czarska Lidia A., właśc. L.A. Czuriłowa, ur. 1875, Carskie Sioło (ob. Puszkin), zm. 8 III 1937, Leningrad (ob. Petersburg),
pisarka rosyjska;
Czechow Michaił A., ur. 28 VIII 1891, Petersburg, zm. 1 X 1955, Beverly Hills (stan Kalifornia),
bratanek Antona, ros. aktor, reżyser.
Czerenkow Pawieł A., ur. 28 VII 1904, Nowaja Czigła (gubernia woroneska), zm. 6 I 1990,
fizyk rosyjski;
Czerkasski Władimir A., książę, ur. 14 II 1824, zm. 2 III 1878, San Stefano,
polityk rosyjski,
Cziwilichin Władimir A., ur. 1928, zm. 1984,
pisarz rosyjski;
Czujkow Siemion A., ur. 1902, zm. 1980,
malarz rosyjski;
Czursina Ludmiła A., ur. 20 VI 1941, Wielkie Łuki (obwód pskowski),
aktorka ros.;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

A «symbol jednostki prądu elektrycznego amper»
à «po – używane przy określaniu miary lub ceny, np. 10 sztuk à 5 zł»
a-, an- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na zaprzeczenie lub brak jakiejś cechy»
a I
1. «pierwsza litera alfabetu»
2. «samogłoska ustna»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: pierwszy»
4.  «kilkakrotnie powtórzona głoska, nucona przy usypianiu dziecka»
5. «szósty dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
a II
1. «spójnik łączący zdania lub wyrażenia o przeciwstawnej treści, np. On gra, a ona tańczy. Nauka a zabawa.»
2. «spójnik przyłączający zdanie lub wyrażenie uzupełniające wcześniejszą informację, np. Kwitły kwiaty, a nad nimi uwijały się pszczoły.»
3. «spójnik przyłączający zdanie wyrażające konsekwencje tego, o czym była mowa wcześniej, np. Zastąpię cię w pracy, a ty odpoczniesz.»
4. «spójnik przyłączający zdanie lub inne wyrażenie o treści niezgodnej z tym, co można wnioskować na podstawie zdania poprzedzającego, np. Zjadł dużo, a ciągle był głodny.»
5. «spójnik łączący słowa o takiej samej postaci, powtórzone w celu podkreślenia tego, o czym mowa w zdaniu, np. Takie przykłady można mnożyć a mnożyć.»
6. «spójnik łączący powtórzone zaimki wskazujące, użyte w tym celu, by dane wyrażenie nie miało określonego odniesienia, np. Nazywał się tak a tak.»
a III «partykuła nawiązująca do kontekstu lub sytuacji i zarazem wprowadzająca wypowiedzenia o różnych odcieniach intonacyjnych, np. A nie mówiłam? A niech sobie śpiewa.»
a IV «wykrzyknik wyrażający różne stany uczuciowe»
a.C. «ante Christum»
a.c. I, ac, ac. «a conto»
a.c. II «anno currente»
a capite [wym. a kapite] «od nowego wiersza»
a cappella [wym. a kapella] «bez akompaniamentu instrumentów»
a conto [wym. a konto] «zaliczkowo»
a contrario [wym. a kontrario] «przeciwnie»
a cunabulis [wym. a kunabulis] «od dzieciństwa»
A.D., AD «Anno Domini»
à discrétion [wym. a diskresją] «według własnego uznania»
A-dur «gama lub tonacja durowa»
a fronte «ułożony w zwykłym porządku alfabetycznym»
à la [wym. a la] «wykonany tak, by przypominał kogoś lub coś, np. cielęcina à la flaczki»
à la carte [wym. a la kart] «potrawy z jadłospisu, do wyboru»
a linea «od nowego wiersza»
a-moll «gama lub tonacja molowa»
a piacere [wym. a piaczere] «wskazówka dotycząca tempa wykonania utworu: według upodobania, do woli»
a posteriori
1. «na podstawie faktów»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie ze skutków o przyczynach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie na podstawie uprzedniego doświadczenia»
a priori
1. «bez zapoznania się z faktami»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie z przyczyn o skutkach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie niezależne od doświadczenia»
à propos [wym. a propo] «wyrażenie wprowadzające temat wypowiedzi»
à rebours [wym. a rebur] «na odwrót»
a tergo «ułożony w odwróconym porządku alfabetycznym»
a vista, awista «bez przygotowania, od razu»
bric-à-brac [wym. brikabrak] «zbiór przedmiotów o charakterze antykwarycznym»
fil-à-fil [wym. filafil] «wełniana tkanina ubraniowa z przędzy czesankowej»
ménage à trois [wym. menaż a trua] «trójkąt małżeński»
pièce à thèse [wym. pjesates] «dramat mieszczański o charakterze dydaktyczno-publicystycznym, popularny w drugiej połowie XIX w.»
pied-à-terre [wym. pjedater] «mieszkanie, z którego korzysta się od czasu do czasu»
poco a poco [wym. poko a poko] muz. «z wolna, stopniowo»
roman à clef [wym. romãnakle] zob. powieść z kluczem.
roman à thèse [wym. romãnatez] zob. powieść z tezą.
terminus a quo [wym. terminus a kwo] «moment przyjęty za początek czegoś»
tête-à-tête I [wym. tetatet] «sam na sam, zwłaszcza z osobą przeciwnej płci»
tête-à-tête II [wym. tetatet] «spotkanie sam na sam dwóch osób, zwłaszcza przeciwnej płci»
tout à fait [wym. tut a fe] «całkiem, w zupełności»
vis-à-vis I [wym. wizawi] «naprzeciwko»
vis-à-vis II [wym. wizawi] «osoba znajdująca się lub mieszkająca naprzeciwko»
witamina A «witamina odgrywająca podstawową rolę w procesie widzenia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia