Ziemia

Encyklopedia PWN

miasto w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, na południowej krawędzi Wysoczyzny Płońskiej, na pr. brzegu Wisły.
w. gminna w woj. wielkopol., w pow. złotowskim, na Pojezierzu Krajeńskim, nad 2 małymi jeziorami;
hist. dawna kategoria ludności wiejskiej;
Zaleski Konstanty, ur. ok. 1803, Wielona n. Niemnem, zm. 17 VIII 1868, Paryż,
działacz emigracyjny;
Zalewski Witold, ur. 4 I 1921, Siedlce, zm. 4 II 2009, Warszawa,
prozaik i publicysta;
zamartwica, asfiksja,
med. głębokie niedotlenienie organizmu spowodowane zaburzeniami oddychania albo brakiem tlenu w powietrzu;
Zamoyski Jan, ur. 20 III 1542, Skokówka, zm. 3 VI 1605, Zamość,
kanclerz i hetman wielki koronny.
substancje chemiczne i radioaktywne oraz bakterie chorobotwórcze i in. mikroorganizmy, występujące w glebach w ilościach przekraczających ich naturalną zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii i energii w ekosystemach, a także zanieczyszczenia mechaniczne, czyli substancje stałe inne niż tworzywo glebowe (części szkieletowe), o wymiarach ponad 1 mm, którymi mogą być m.in. odpady budowlane, nieorganiczne odpady komunalne, tj. tworzywa sztuczne, szkło, opakowania itp.
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
Zankidzi, Zankiyyūn, Zangidzi, Zengidzi,
dynastia tureckich władców (atabegów) północnego Iraku i Syrii panująca 1127–1222;
Zapałowicz Hugo, ur. 15 XI 1852, Lublana (Słowenia), zm. 20 XI 1917, Perowsk (ob. Kyzyłorda, Kazachstan),
botanik, podróżnik;
zapora, pot. tama,
betonowa lub ziemna budowla piętrząca z upustami, dzięki której powstaje sztuczny zbiornik wodny.
tygodnik społ.-polit. i gosp. dla chłopów, wyd. 1907–15 w Warszawie;
zaratusztrianizm, zoroastryzm,
religia irańska powstała prawdopodobnie w wyniku reformy starych plemiennych kultów irańskich przez Zaratusztrę;
podstawowe składniki wzrostu gospodarczego;
Zatokowy, Prąd, Golfsztrom, ang. Gulf Stream, niem. Golfstrom,
system ciepłych, stałych i powierzchniowych prądów morskich w Oceanie Atlantyckim i Oceanie Arktycznym;
miasto w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w Kotlinie Oświęcimskiej, nad Skawą.
zauropody, Sauropoda,
podrząd dinozaurów gadziomiednicznych, tworzący wraz z prozauropodami grupę zauropodokształtnych, czyli zauropodomorfów (Sauropodomorpha);
Zawadzki-Rogala Antoni Rudolf, ur. 5 II 1896, Dębica, zm. 27 VI 1974, Warszawa,
geodeta, oficer;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ziemia
1. Ziemia «trzecia planeta Układu Słonecznego»
2. «warstwa piasku, gliny, próchnicy itp. tworząca powierzchnię lądu»
3. «powierzchnia, po której poruszają się ludzie»
4. «teren będący czyjąś własnością»
5. pot. «podłoga»
6. «obszar stanowiący pewną całość, np. etnograficzną, geograficzną»
7. «ląd»
8. «kraj, ojczyzna»
9. «w dawnej Polsce: jednostka administracyjna mniejsza od województwa»
ziemia fulerska «skała osadowa używana jako środek oczyszczający i odbarwiający»
ziemia okrzemkowa «skała osadowa wykorzystywana w przemyśle»
metale ziem alkalicznych «berylowce»
metale ziem rzadkich «skandowce»
obrót dzienny Ziemi «pozorny obrót sklepienia niebieskiego w ciągu doby, wywołany rzeczywistym obrotem wirowym Ziemi»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
płaszcz Ziemi «strefa pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
trzęsienie (ziemi) «gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane głównie przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi»
ziemie rzadkie «tlenki pierwiastków chemicznych z III grupy pobocznej układu okresowego pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia