Zarządzanie

Encyklopedia PWN

zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) danego przedmiotu zarządzania, realizowanych w następującej sekwencji: planowanie (wybór celów i sposobów ich osiągania oraz precyzowanie stosownych zadań i terminów ich wykonania); organizowanie (przydzielanie i zapewnianie zasobów, niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań, w sposób gwarantujący skuteczność i sprawność zarządzania); przewodzenie (kierowanie, motywowanie do współpracy w trakcie realizacji zadań); kontrolowanie (stała obserwacja postępów i podejmowanie korygujących decyzji).
zarządzanie wykorzystujące metodę zaproponowaną przez P. Druckera, polegającą na tym, że każdy kierownik, niezależnie od szczebla zarządzania, proponuje zestaw celów, za których osiągnięcie chce być odpowiedzialny;
zarządzanie, w którym zakłada się, że cele organizacji zostaną osiągnięte, gdy uwaga wszystkich pracowników będzie skierowana na osiągnięcie i utrzymanie ustalonego poziomu jakości procesów realizowanych w organizacji oraz efektów tych procesów (ogólnie, przez „jakość” rozumie się stopień zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych: klientów, pracowników, kooperantów i in.);
ekon. sposób zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem).
zarządzanie realizowane w skali całego globu z pominięciem granic państwowych, w odniesieniu do: lokalizacji zakładów, rynków zbytu, zasobów (pracowniczych, surowcowych, finansowych, badawczych), walki konkurencyjnej i współpracy;
zarządzanie dotyczące pojedynczych operacji;
zarządzanie jednorazowym, niepowtarzalnym przedsięwzięciem, przy ściśle określonym budżecie i czasie realizacji;
zarządzanie wzajemnymi relacjami między kierownictwem a personelem, a także polityką zatrudnienia i rozwoju pracowników (postrzeganych, jako źródło przewagi konkurencyjnej), w ścisłym powiązaniu ze strategią organizacji;
ekon. organizowanie procesu produkcji bez zapasów;
ekon. ogół norm zachowania, którymi kierują się menedżerowie w swoim działaniu.
dyscyplina nauk. zajmująca się ustalaniem zależności między sytuacjami i sposobami zachowania się ludzi w pracy a jej wynikami oraz formułowaniem zaleceń mających zapewnić jak największą sprawność pracy indywidualnej i zespołowej;
Wydział Zarządzający Prowincjami Litwy, Rząd Narodowy Prowincjonalny Litewski,
III–VI 1863 organ kierowniczy powstańczej władzy na Litwie i Białorusi w okresie powstania styczniowego;
inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych;
Koźmiński Andrzej Krzysztof, ur. 1 IV 1941, Warszawa,
ekonomista; specjalista w dziedzinie zarządzania;
proces zarządzania i sterowania produkcją w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń i ich wprowadzaniu do środowiska oraz aby ograniczać marnotrawstwo zasobów surowców, energii i pracy ludzkiej;
Grudzewski Wiesław Maria ur. 13 II 1933, Przemyśl, zm. 30 I 2018,
ekonomista, specjalista w zakresie zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości;
Trzcieniecki Jerzy Józef, ur. 10 V 1920, Czortków, zm. 27 I 2014,
ekonomista;
Kurnal Jerzy, ur. 20 VIII 1924, Rzeszów, zm. 24 IX 2010, Warszawa,
ekonomista; specjalista z zakresu organizacji i zarządzania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia