ZSRR

Encyklopedia

regularne i konspiracyjne pol. formacje zbrojne, walczące 1939–45 w obronie Polski i w celu wyzwolenia kraju spod okupacji.
przemieszczenia ludności związane z przebiegiem działań wojennych, skutkami polityki ludnościowej państw okupacyjnych oraz decyzji mocarstw alianckich w sprawie powojennego ładu w Europie, podjętych na konferencji jałtańskiej i konferencji poczdamskiej, a także decyzjami władz polskich.
radio
[łac. radius ‘promień’],
środek masowego komunikowania, służący do rozpowszechniania audycji słownych i muzycznych o zróżnicowanym charakterze (m.in.: informacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, literackich, teatru radiowego, oświatowych, edukacyjnych, sportowych), adresowanych do szerokiego audytorium.
koncepcja polityki zagranicznej, której istotę stanowi samoograniczanie się poszczególnych państw (ugrupowań państw) dotyczące wielkości posiadanego potencjału militarnego, tak by nie przewyższał on potencjału państwa (grupy państw) oponenta.
Szewardnadze Eduard, ur. 25 I 1928, Mamati, zm. 7 VII 2014, Tbilisi,
polityk gruziński, działacz komunist. i dyplomata ZSRR;
kierunek w ruchu komunistycznym oparty na poglądach L. Trockiego, rozwijanych następnie przez jego zwolenników i kontynuatorów;
Wasilewska Wanda, ur. 21 I 1905, Kraków, zm. 29 VII 1964, Kijów,
córka Leona, działaczka socjalist. i komunist., pisarka.
wojna zapoczątkowana buntem części armii hiszpańskiej, wznieconym 17–18 VII 1936 i popartym przez prawicę, a skierowanym przeciwko lewicowemu rządowi republikańskiemu; doprowadziła do obalenia republiki i ustanowienia w Hiszpanii dyktatury generała F. Franco.
wojna stanowiąca pod względem militarnym część działań na froncie wschodnim w II wojnie światowej, traktowana przez Finlandię jako odrębny konflikt, w którym „współwalczyła” ona z Niemcami przeciw ZSRR, i jako kontynuacja wojny 1939–40.
Woroszyłow Klimient J., ur. 4 II 1881, w. Wierchownieje k. Ługańska, zm. 2 XII 1969, Moskwa,
marszałek ZSRR (od 1935);
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Sodrużestwo Niezawisimych Gosudarstw,
związek gospodarczo-polityczno-wojskowy Rosji i 10 (początkowo) byłych republik związkowych ZSRR, powstały 8 XII 1991, w wyniku umowy podpisanej na spotkaniu w Puszczy Białowieskiej prezydenta Rosji B. Jelcyna, prezydenta Ukrainy Ł. Krawczuka i przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi S. Szuszkiewicza.
„wypędzeni”, niem. Vertriebene,
termin, którym w Niemczech określa się ludność niemiecką zmuszoną w wyniku klęski III Rzeszy w II wojnie światowej do opuszczenia terytoriów położonych na wschód od linii Odry–Nysy Łużyckiej oraz krajów południowo-wschodniej Europy.
zorganizowane lub spontaniczne, przymusowe lub dobrowolne trwałe przemieszczenia ludności, obejmujące ich zbiorowości
agresja
[łac. aggressio ‘napad’, ‘natarcie’],
prawo w prawie międzynarodowym zbrojna napaść jednego państwa na drugie, zwykle powodująca rozpoczęcie wojny w wyniku stawiania zbrojnego oporu przez państwo napadnięte.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia