Unieszkodliwianiem

Encyklopedia PWN

całkowite lub częściowe eliminowanie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze przez utylizację (gospodarcze wykorzystanie) lub izolację od środowiska;
odpady, odpadki, śmieci, nieczystości,
uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego; definicja prawna odpadów jest zawarta w ustawie o odpadach („Dziennik Ustaw” z 2001 nr 62, poz. 628).
metanogenne mikroorganizmy, dawniej bakterie metanogenne,
fizjol. grupa bezwzględnie beztlenowych i fakultatywnych chemolitotroficznych mikroorganizmów, zaliczanych do Archaea (grupa filogenetyczna Euryarchaeota), produkujących metan (CH4) jako produkt końcowy w procesie degradacji materii org. w warunkach beztlenowych.
przedmiot (zespół przedmiotów) albo materiał chroniące produkt przed ubytkiem (spowodowanym niszczeniem, np. przez insekty, gryzonie, deszcz), kradzieżą oraz zmianą jego jakości w czasie transportu, przechowywania, eksponowania lub stosowania przez użytkownika.
zanieczyszczenia mineralne i org. wydzielane ze ścieków podczas ich oczyszczania;
związki org., chlorowe pochodne bifenylu, o wzorze ogólnym C12H10 - nCln, gdzie n = 1–10 (zwykle 3 lub 8), od mono- do perchlorobifenyli — łącznie 209 izomerów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia