Unia gospodarcza

Encyklopedia PWN

organizacja międzynarodowa, → Beneluks.
przedsięwzięcie integracyjne w ramach Unii Europejskiej, w wyniku którego wprowadzono jednolitą europejską walutę, euro.
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;
zrzeszenie związków polskiej spółdzielczości rolniczej, założone XI 1924 w Poznaniu;
Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, ros. Ewroazijskoje ekonomiczeskoje soobszczestwo (EaWG),
org. skupiająca 6 państw, należących do WNP, związanych unią celną;
Europejska Unia Płatnicza, ang. European Payments Union (EPU),
międzynarodowa organizacja kredytowa, założona IX 1950, z siedzibą w Paryżu;
Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej, ang. Organization for European Economic Cooperation (OEEC),
międzynarodowa organizacja gospodarcza,
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ang. European Economic Area Wymowa(EEA Wymowa),
wspólny obszar gospodarczy, obejmujący obecnie 30 państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), bez Szwajcarii; utworzony na mocy układu podpisanego 2 V 1992 w Porto.
Traktat o Unii Europejskiej, ang. Treaty on European Union, potocznie traktat z Maastricht,
układ międzynarodowy zawarty między państwami członkowskimi Wspólnot Europejskich;
związek rewizyjny spółdzielczości, utworzony XI 1934, działalność rozpoczął I 1935;
koncepcja i proces bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej państw europejskich w ramach stworzonych przez nie struktur ponadnarodowych.
kapitalizm
[łac.],
system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia