Tym

Encyklopedia PWN

wylęgania okres, okres inkubacyjny,
med. czas od chwili wprowadzenia czynnika biol. (zarazka, toksyny) do ustroju do pojawienia się pierwszych objawów spowodowanych przez ten czynnik;
krótkotrwałe wyładowania elektryczne zachodzące w atmosferze ziemskiej oraz w atmosferach innych planet;
działalność państwa, realizowana przez niezawisłe sądy, które w formie procesowej rozstrzygają konflikty prawne (definicja podmiotowa);
wymuszania metoda, metoda forsingu,
mat. jedna z najważniejszych metod współczesnej teorii mnogości;
wypalenie, wypalenie zawodowe,
zespół psychicznych i społ. skutków długotrwałego stresu emocjonalnego, przeżywanego w związku z wykonywaną pracą;
teoria poznania głoszona przez Empedoklesa;
Wysocki Władimir S., ur. 25 I 1938, Moskwa, zm. 25 VII 1980, tamże,
ros. aktor, pieśniarz i poeta.
Wysoka Porta, Porta Otomańska, tur. Babıâli,
nazwa monumentalnej bramy w Stambule (zbudowanej 1478), przez którą wchodziło się do dzielnicy gł. urzędów państw. imperium osmańskiego;
Wyszehrad, Visegrád,
m. w północnych Węgrzech, w komitacie Peszt, na Wzgórzach Wyszehradzkich, na pr. brzegu Dunaju.
międzynar., wieloetapowy wyścig kolarski;
lotn. zintegrowany system obrazowania informacji pilotażowo-nawigacyjnych;
wyż atmosferyczny, wyż baryczny,
obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, w którym ciśnienie na tej samej wysokości n.p.m. rośnie od peryferii ku środkowi obszaru;
technol. operacja obróbki cieplnej polegająca na nagrzaniu przedmiotu z metalu lub stopu metali do określonej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze i ochłodzeniu z szybkością pozwalającą na utrzymanie struktury w określonym stopniu zbliżonej do stanu równowagi;
Wyżnikiewicz-Turczynowicz, Turczynowicz-Wyżnikiewicz, Władysław, ur. 4 XI 1865, Dobiecin k. Piotrkowa, zm. 16 I 1904, Kronsztad,
lekarz weterynarii, epizootiolog;
prawo jedna z zasad prawa międzynarodowego, zgodnie z którą państwa przyznają sobie (lub swym obywatelom) równoprawne traktowanie
dodawanie jednego lub kilku niezbędnych składników odżywczych do wybranego produktu spoż., w celu skorygowania lub zapobieżenia niedoborom tych składników w populacji ludzi, zbilansowania profilu odżywczego produktu lub wyrównania strat spowodowanych jego przetwarzaniem.
elektr. wytworzenie strumienia magnet. w magnetowodzie (np. maszyny elektrycznej, elektromagnesu) przez prąd elektr. płynący w uzwojeniu wzbudzającym, które obejmuje ten magnetowód, lub przez magnes trwały, który stanowi jego część.
psychol. termin wprowadzony przez I. Pawłowa, przejęty i stosowany w behawiorystycznych teoriach uczenia się (behawioryzm) na oznaczenie faktu, że pewne zdarzenia (stany rzeczy) występujące w następstwie zachowań zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się tych zachowań w przyszłości w podobnych sytuacjach;
wzorzec geograficzny, Rhizocarpon geographicum,
pospolita w Polsce grupa gat. skorupiastych porostów naskalnych;
Yamana
[ja˜],
Indianie Ameryki Południowej, którzy zamieszkiwali południowe wybrzeże Chile;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

tym «przysłówek komunikujący, że stopień intensywności cechy lub stanu rzeczy, o którym mowa, jest w podanych okolicznościach jeszcze większy, np. Tym lepiej, że wiesz, jak to zrobić.»
i temu podobne, i tym podobne «wyrażenia używane przy wyliczaniu»
poza tym «partykuła wprowadzająca nową informację na omawiany temat, np. Gazeta jest interesująca, poza tym tania.»
przy czym, przy tym «spójnik wprowadzający informację uzupełniającą, np. Grał dobrze, przy czym najlepiej na skrzypcach. Jest pracowita, przy tym bardzo inteligentna.»
Ci «symbol jednostki aktywności ciała promieniotwórczego kiur»
Ta «symbol pierwiastka chemicznego tantal»
ta zob. ten.
Te «symbol pierwiastka chemicznego tellur»
ten
1. «zaimek odnoszący się do obiektów lub okoliczności postrzeganych jako bliskie, wyróżnionych spośród innych i wskazanych w jakiś sposób przez mówiącego, np. To ten człowiek., lub uznanych przez mówiącego za znane odbiorcy, np. I co z tymi pieniędzmi?»
2. «zaimek w funkcji wyrażenia nawiązującego, odnosi się do obiektów bądź okoliczności, o których była lub będzie mowa, np. Był wczoraj na jakimś filmie, film ten znał już wcześniej., To jest ta książka, o której mówiłam.»
3. «zaimek używany przy nazwach dni, wyznaczający najbliższy taki dzień w przeszłości lub w przyszłości, np. Spotkamy się w tę niedzielę.»
już to «spójnik łączący zdania lub składniki zdania, informujący, że zachodzi jedna z przedstawionych w nim możliwości lub kilka naraz»
mimo to «spójnik przyłączający zdanie, którego treść jest niezgodna z tym, co można wywnioskować z wcześniejszego kontekstu, np. Był nieznośny, mimo to wszyscy go lubili.»
oprócz tego «partykuła nawiązująca do poprzedzającego kontekstu, wprowadzająca nową informację na omawiany wcześniej temat, np. Przyniósł ciasto, oprócz tego trochę owoców.»
to I
1. «zaimek odnoszący się do obiektów lub okoliczności postrzeganych jako bliskie, wskazanych w jakiś sposób przez mówiącego, np. Co to jest?, lub uznanych przez mówiącego za znane odbiorcy, np. Co to ma znaczyć?»
2. «zaimek odnoszący się do obiektów bądź okoliczności, o których była lub będzie mowa, np. W zlewie leżą brudne naczynia. Pozmywaj to.; To, co się później działo, trudno opisać.»
3. euf. «zaimek odnoszący się do aktywności seksualnej człowieka»
to II «czasownik utożsamiający obiekty lub okoliczności, np. Śmiech to zdrowie., lub łączący dwa takie same wyrazy w tej samej formie, np. Wojna to wojna.»
to III «partykuła dodawana do wyrazów, które nadawca chce w szczególny sposób wyróżnić, np. Kogo to ja widzę?, lub oddzielająca temat wypowiedzi od reszty zdania, np. Teraz to idź spać.»
to IV
1. «spójnik wprowadzający zdanie wyrażające konsekwencje tego, o czym była mowa, np. Poszukaj, to znajdziesz.»
2. «spójnik przyłączający do zdań z zaimkami względnymi lub innymi spójnikami zdania wyrażające różne relacje w zależności od sensu tych zaimków czy spójników, np. Gdybyś coś chciał, to napisz.»
3. «spójnik łączący dwa takie same czasowniki w tej samej formie, wyrażający obojętność nadawcy dotyczącą przedstawionej sytuacji, np. No trudno, nie kocha to nie kocha.»
to V zob. ten.
up to date [wym. ap tu dejt] «bardzo modny, nowoczesny»
wobec tego «spójnik przyłączający zdanie, w którym jest mowa o konsekwencjach faktu przedstawionego w zdaniu poprzedzającym, np. Dziecko zachorowało, wobec tego musieli spędzić święta w domu.»
ci-devant [wym. s-i dewã] «dawny, poprzedni»
comme ci, comme ça [wym. koms-i komsa] «jako tako»
Te Deum (laudamus) «hymn pochwalny ku czci Boga, śpiewany w czasie wielkich uroczystości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia