Tym

Encyklopedia PWN

martwica ograniczonego obszaru płuca, spowodowana przez niedrożność tętnicy zaopatrującej ten obszar
med. zespół objawów klinicznych będących następstwem nagle powstałej martwicy części mięśnia sercowego, spowodowanej przerwaniem dopływu krwi do tej części serca przez odpowiednio długi czas;
turnia reglowa w Tatrach Zachodnich, nad Doliną Miętusią, na zachód od Miętusiego Przysłopu;
prawo w procesie sądowym (cywilnym i karnym) i postępowaniu adm. oznacza wstrzymanie normalnego biegu postępowania na skutek zajścia zdarzeń o charakterze przejściowym, które uniemożliwiają dalszy prawidłowy bieg postępowania;
choroby spowodowane czynnikami ryzyka zdrowotnego związanego z pracą, tzn. jej organizacją, metodami czy też warunkami jej materialnego lub psychospoł. środowiska;
zwykły środek odwoławczy od postanowień i zarządzeń wydawanych w postępowaniu sądowym (cywilnym, adm. i karnym);
w pol. prawie sytuacja zachodząca wówczas, gdy ta sama osoba została skazana różnymi wyrokami na kilka nie podlegających łączeniu kar, a brak podstaw do wydania wyroku łącznego i orzeczenia w nim kary łącznej;
niekiedy używana nazwa populacji (statyst.);
mat. zbiór liczb rzeczywistych t należących do odcinka [0, 1] mających postać t = t1/3 + t2/32 + ... + ti/3i + ... , gdzie t1, t2, ... są równe 0 lub 2, np. ;
log. agregat, zestaw elementów, często różnych, lub całość o pewnej strukturze wewn., złożona z elementów będących częściami tej całości (zbioru)
mat. w przestrzeni metrycznej: zbiór zawierający wraz z każdym punktem a kulę o środku a i pewnym promieniu r > 0 (zbiór punktów przestrzeni odległych od a o mniej niż r); podstawowe własności z.o.: 1) zbiór pusty i cała przestrzeń są z.o., 2) suma dowolnej liczby z.o. jest z.o., 3) część wspólna skończonej liczby z.o. jest z.o.; przykładem z.o. na prostej jest odcinek bez końców;
log. agregat, zestaw elementów, często różnych, lub całość o pewnej strukturze wewnętrznej, złożona z elementów będących częściami tej całości (zbioru).
mat. płaska lub przestrzenna figura geometryczna, która wraz z dowolnymi 2 punktami (zawartymi w tej figurze) zawiera łączący je odcinek.
umowa między spadkobiercą a inną osobą, na podstawie której ta ostatnia wstępuje w prawa i obowiązki zbywającego spadkobiercy, nie stając się jednak spadkobiercą;
log. wyrażenie, którego prawdziwość bądź fałszywość są możliwe do stwierdzenia;
mat. takie 2 zdarzenia losowe, dla których prawdopodobieństwo ich jednoczesnego zajścia jest równe iloczynowi prawdopodobieństw tych zdarzeń.
fiz. rozszczepienie poziomów energ. atomu (cząsteczki) pod wpływem zewn. pola magnet., przejawiające się rozszczepieniem linii widmowych emitowanego przez ten atom (cząsteczkę) promieniowania;
Zeiss
[cais]
Carl Wymowa, ur. 11 IX 1816, Weimar, zm. 3 XII 1888, Jena,
przedsiębiorca niemiecki;
zeolity
[gr.],
grupa minerałów, uwodnione glinokrzemiany przestrzenne sodu i wapnia, rzadziej baru, strontu, potasu, magnezu i manganu;
Zera Jaykob, przydomek Konstantyn, data ur. nieznana, zm. 1468,
cesarz Etiopii 1434–68;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

tym «przysłówek komunikujący, że stopień intensywności cechy lub stanu rzeczy, o którym mowa, jest w podanych okolicznościach jeszcze większy, np. Tym lepiej, że wiesz, jak to zrobić.»
i temu podobne, i tym podobne «wyrażenia używane przy wyliczaniu»
poza tym «partykuła wprowadzająca nową informację na omawiany temat, np. Gazeta jest interesująca, poza tym tania.»
przy czym, przy tym «spójnik wprowadzający informację uzupełniającą, np. Grał dobrze, przy czym najlepiej na skrzypcach. Jest pracowita, przy tym bardzo inteligentna.»
Ci «symbol jednostki aktywności ciała promieniotwórczego kiur»
Ta «symbol pierwiastka chemicznego tantal»
ta zob. ten.
Te «symbol pierwiastka chemicznego tellur»
ten
1. «zaimek odnoszący się do obiektów lub okoliczności postrzeganych jako bliskie, wyróżnionych spośród innych i wskazanych w jakiś sposób przez mówiącego, np. To ten człowiek., lub uznanych przez mówiącego za znane odbiorcy, np. I co z tymi pieniędzmi?»
2. «zaimek w funkcji wyrażenia nawiązującego, odnosi się do obiektów bądź okoliczności, o których była lub będzie mowa, np. Był wczoraj na jakimś filmie, film ten znał już wcześniej., To jest ta książka, o której mówiłam.»
3. «zaimek używany przy nazwach dni, wyznaczający najbliższy taki dzień w przeszłości lub w przyszłości, np. Spotkamy się w tę niedzielę.»
już to «spójnik łączący zdania lub składniki zdania, informujący, że zachodzi jedna z przedstawionych w nim możliwości lub kilka naraz»
mimo to «spójnik przyłączający zdanie, którego treść jest niezgodna z tym, co można wywnioskować z wcześniejszego kontekstu, np. Był nieznośny, mimo to wszyscy go lubili.»
oprócz tego «partykuła nawiązująca do poprzedzającego kontekstu, wprowadzająca nową informację na omawiany wcześniej temat, np. Przyniósł ciasto, oprócz tego trochę owoców.»
to I
1. «zaimek odnoszący się do obiektów lub okoliczności postrzeganych jako bliskie, wskazanych w jakiś sposób przez mówiącego, np. Co to jest?, lub uznanych przez mówiącego za znane odbiorcy, np. Co to ma znaczyć?»
2. «zaimek odnoszący się do obiektów bądź okoliczności, o których była lub będzie mowa, np. W zlewie leżą brudne naczynia. Pozmywaj to.; To, co się później działo, trudno opisać.»
3. euf. «zaimek odnoszący się do aktywności seksualnej człowieka»
to II «czasownik utożsamiający obiekty lub okoliczności, np. Śmiech to zdrowie., lub łączący dwa takie same wyrazy w tej samej formie, np. Wojna to wojna.»
to III «partykuła dodawana do wyrazów, które nadawca chce w szczególny sposób wyróżnić, np. Kogo to ja widzę?, lub oddzielająca temat wypowiedzi od reszty zdania, np. Teraz to idź spać.»
to IV
1. «spójnik wprowadzający zdanie wyrażające konsekwencje tego, o czym była mowa, np. Poszukaj, to znajdziesz.»
2. «spójnik przyłączający do zdań z zaimkami względnymi lub innymi spójnikami zdania wyrażające różne relacje w zależności od sensu tych zaimków czy spójników, np. Gdybyś coś chciał, to napisz.»
3. «spójnik łączący dwa takie same czasowniki w tej samej formie, wyrażający obojętność nadawcy dotyczącą przedstawionej sytuacji, np. No trudno, nie kocha to nie kocha.»
to V zob. ten.
up to date [wym. ap tu dejt] «bardzo modny, nowoczesny»
wobec tego «spójnik przyłączający zdanie, w którym jest mowa o konsekwencjach faktu przedstawionego w zdaniu poprzedzającym, np. Dziecko zachorowało, wobec tego musieli spędzić święta w domu.»
ci-devant [wym. s-i dewã] «dawny, poprzedni»
comme ci, comme ça [wym. koms-i komsa] «jako tako»
Te Deum (laudamus) «hymn pochwalny ku czci Boga, śpiewany w czasie wielkich uroczystości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia