Tym

Encyklopedia PWN

Witkiewicz Kazimierz Wojciech, ur. 23 XII 1880, Warszawa, zm. 21 X 1973, Kraków,
malarz, grafik książkowy, bibliotekarz, bibliofil; w młodości działacz SDKPiL, więzień Pawiaka (1901);
Witten
[uı̣tən]
Edward, ur. 26 VIII 1951, Baltimore (stan Maryland),
fizyk i matematyk amerykański;
Wittenberga, Wittenberg Wymowa,
miasto we wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, port nad Łabą.
Witwicki Władysław, ur. 30 IV 1878, Lubaczów, zm. 21 XII 1948, Konstancin k. Warszawy,
filozof, psycholog, teoretyk sztuki;
władyka
[ros.],
tytuł honorowy duchownych w słowiańskich Kościołach prawosławnych;
Władysław II Jagiełło, założyciel dyn. Jagiellonów, ur. ok. 1351 lub 1361, zm. 1 VI 1434, Gródek Jagielloński (ob. Horodok, Ukraina),
król Polski, wielki książę litewski.
Władysław III Laskonogi, z dynastii Piastów, ur. między 1161 a 1166, zm. 3 XI 1231, Środa Śląska,
książę wielkopol. i pol. zwierzchni, najmłodszy syn Mieszka III Starego, brat m.in. Odona.
naród rom. tworzący podstawową ludność Włoch, liczni emigranci i społeczności pochodzenia wł., m.in. w: USA (15,9 mln — 2000), Kanadzie (1,3 mln — 2001), Australii (800 tys. — 2001), Niemczech (ponad 600 tys. — 2002), Francji (ponad 400 tys. — 1999), Szwajcarii (ok. 320 tys. — 2001) oraz Ameryce Południowej (zwłaszcza Argentynie i Brazylii);
grupa włókien chem., które mogą być użytkowane w atmosferze powietrza w temperaturze 300°C i wyższych;
włókna syntetyczne otrzymywane z polimerów, w których cząsteczkach występują wiązania uretanowe –NH–CO–O–;
Wniebowstąpienie, łac. Ascensio Christi, gr. Análēmpsis,
w chrześcijaństwie zakończenie pobytu Chrystusa na Ziemi, wymienione w Credo;
Wniebowzięcie, łac. Assumptio Beatae Mariae Virginis, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
w chrześcijaństwie zabranie do nieba Marii, Matki Chrystusa.
hydrol. obszar wodny (akwen), na którym występują fale wewn. hamujące ruch obiektów pływających, np. statków, żaglowców.
statek wodny wykorzystujący w ruchu hydrodynamiczną siłę nośną powstającą na płatach nośnych znajdujących się pod kadłubem;
rodzaj wód podziemnych, wody swobodne występujące w pierwszej od powierzchni terenu warstwie wodonośnej;
Wodzińska Maria, ur. 1819, Warszawa, zm. 1897, Kłóbka (Kujawy),
bohaterka lit. legendy romantyzmu pol., pianistka;
Wöhlera wykres, krzywa Wöhlera,
techn. wykres zależności między wartością naprężeń niszczących próbkę danego materiału i ilością cykli zmian obciążenia tej próbki (np. rozciągania i ściskania, obustronnego zginania);
wojna błyskawiczna, niem. Blitzkrieg,
doktryna wojenna wypracowana przez wojskowych niemieckich, której teoretyczne założenia działań wojennych miały zapewnić szybkie zakończenie wojny;
wojna między siłami białych i czerwonych o władzę w Finlandii.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

tym «przysłówek komunikujący, że stopień intensywności cechy lub stanu rzeczy, o którym mowa, jest w podanych okolicznościach jeszcze większy, np. Tym lepiej, że wiesz, jak to zrobić.»
i temu podobne, i tym podobne «wyrażenia używane przy wyliczaniu»
poza tym «partykuła wprowadzająca nową informację na omawiany temat, np. Gazeta jest interesująca, poza tym tania.»
przy czym, przy tym «spójnik wprowadzający informację uzupełniającą, np. Grał dobrze, przy czym najlepiej na skrzypcach. Jest pracowita, przy tym bardzo inteligentna.»
Ci «symbol jednostki aktywności ciała promieniotwórczego kiur»
Ta «symbol pierwiastka chemicznego tantal»
ta zob. ten.
Te «symbol pierwiastka chemicznego tellur»
ten
1. «zaimek odnoszący się do obiektów lub okoliczności postrzeganych jako bliskie, wyróżnionych spośród innych i wskazanych w jakiś sposób przez mówiącego, np. To ten człowiek., lub uznanych przez mówiącego za znane odbiorcy, np. I co z tymi pieniędzmi?»
2. «zaimek w funkcji wyrażenia nawiązującego, odnosi się do obiektów bądź okoliczności, o których była lub będzie mowa, np. Był wczoraj na jakimś filmie, film ten znał już wcześniej., To jest ta książka, o której mówiłam.»
3. «zaimek używany przy nazwach dni, wyznaczający najbliższy taki dzień w przeszłości lub w przyszłości, np. Spotkamy się w tę niedzielę.»
już to «spójnik łączący zdania lub składniki zdania, informujący, że zachodzi jedna z przedstawionych w nim możliwości lub kilka naraz»
mimo to «spójnik przyłączający zdanie, którego treść jest niezgodna z tym, co można wywnioskować z wcześniejszego kontekstu, np. Był nieznośny, mimo to wszyscy go lubili.»
oprócz tego «partykuła nawiązująca do poprzedzającego kontekstu, wprowadzająca nową informację na omawiany wcześniej temat, np. Przyniósł ciasto, oprócz tego trochę owoców.»
to I
1. «zaimek odnoszący się do obiektów lub okoliczności postrzeganych jako bliskie, wskazanych w jakiś sposób przez mówiącego, np. Co to jest?, lub uznanych przez mówiącego za znane odbiorcy, np. Co to ma znaczyć?»
2. «zaimek odnoszący się do obiektów bądź okoliczności, o których była lub będzie mowa, np. W zlewie leżą brudne naczynia. Pozmywaj to.; To, co się później działo, trudno opisać.»
3. euf. «zaimek odnoszący się do aktywności seksualnej człowieka»
to II «czasownik utożsamiający obiekty lub okoliczności, np. Śmiech to zdrowie., lub łączący dwa takie same wyrazy w tej samej formie, np. Wojna to wojna.»
to III «partykuła dodawana do wyrazów, które nadawca chce w szczególny sposób wyróżnić, np. Kogo to ja widzę?, lub oddzielająca temat wypowiedzi od reszty zdania, np. Teraz to idź spać.»
to IV
1. «spójnik wprowadzający zdanie wyrażające konsekwencje tego, o czym była mowa, np. Poszukaj, to znajdziesz.»
2. «spójnik przyłączający do zdań z zaimkami względnymi lub innymi spójnikami zdania wyrażające różne relacje w zależności od sensu tych zaimków czy spójników, np. Gdybyś coś chciał, to napisz.»
3. «spójnik łączący dwa takie same czasowniki w tej samej formie, wyrażający obojętność nadawcy dotyczącą przedstawionej sytuacji, np. No trudno, nie kocha to nie kocha.»
to V zob. ten.
up to date [wym. ap tu dejt] «bardzo modny, nowoczesny»
wobec tego «spójnik przyłączający zdanie, w którym jest mowa o konsekwencjach faktu przedstawionego w zdaniu poprzedzającym, np. Dziecko zachorowało, wobec tego musieli spędzić święta w domu.»
ci-devant [wym. s-i dewã] «dawny, poprzedni»
comme ci, comme ça [wym. koms-i komsa] «jako tako»
Te Deum (laudamus) «hymn pochwalny ku czci Boga, śpiewany w czasie wielkich uroczystości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia