Tym

Encyklopedia PWN

ekon. proces długotrwałego, permanentnego i samopodtrzymującego się wzrostu gospodarczego, dokonującego się z uwzględnieniem ochrony środowiska, powodowany dbałością o sprawiedliwość międzygeneracyjną.
ekotyp
[gr.],
ekol. grupa osobników jednego gatunku występujących na określonym obszarze, odróżniających się zespołem odmiennych cech morfologicznych i genetycznych od pozostałej części osobników danego gatunku;
„Ekran. Tygodnik filmowo-telewizyjny”, od numeru 3. „Ekran. Tygodniowy magazyn filmowy i telewizyjny dla dyskusyjnych klubów filmowych”, od 1990 „Ekran. Kino, TV wideo, TV sat. Magazyn ilustrowany”,
pismo film., wyd. 1957–92 w Warszawie, z inicjatywy G. Dubowskiego;
termin stosowany wobec różnorodnych dzieł malarzy tworzących w Nowym Jorku od lat 40. do 60. XX w.;
ekstrapolacja
[łac.],
mat. szczególny przypadek aproksymacji;
ekwifinalność
[łac. aequus ‘równy’, finis ‘cel’],
filoz. podstawowa właściwość każdego systemu otwartego, wyrażająca się w tym, że odmiennie niż w układach nieożywionych stan końcowy układu bywa osiągany różnymi drogami przy różnych warunkach początkowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia