Trzecia

Encyklopedia PWN

jedna z pol. formacji wojsk. działających 1914–17 po stronie państw centralnych, → Legiony Polskie w I wojnie światowej.
koncepcja A. Tofflera opisująca obecną fazę rozwoju cywilizacyjnego i określenie kierunków przemian społ., polit. i kulturowych, przewidywanych w związku z przechodzeniem od epoki przem. do postindustrialnej, zw. także epoką informacyjną.
nazwa państwa niem. 1933–45, → Rzesza Niemiecka.
trzecia teoria światowa, arab. an-nazarijja al-alamijja as-salisa,
ideologia nawiązująca do socjalizmu arabskiego (muzułmańskiego) stworzona przez libijskiego przywódcę M. Al- Kaddafiego;
Trzecie Niemcy, niem. Drittes Deutschland,
koncepcja przezwyciężenia dualizmu prusko-austr. przez utworzenie „czystych” T.N., bez Austrii i Prus;
formacja wojsk., tworzona od XII 1917 na Ukrainie;
tygodnik polit.-społ., wyd. 1839–48 w Paryżu;
termin używany na określenie bardzo zróżnicowanej grupy państw Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii, → kraje rozwijające się.
stan trzeci, fr. Tiers-État,
warstwy społeczne Francji przed rewolucją francuską 1789–99 pozbawione praw politycznych: mieszczaństwo i chłopi;
Towarzystwo Monarchiczne Trzeci Maja, właśc. Stowarzyszenie Monarchiczne Fundatorów i Przyjaciół „Trzeciego Maja”,
organizacja polit. zachowawczo-szlacheckiej części emigracji pol. we Francji 1843–48; kierowane przez Hotel Lambert;
badanie trzeciego stopnia, ang. third degree,
zastosowanie brutalnych metod przez organy ścigania podczas przesłuchania w celu wymuszenia przyznania się do winy;
elektroda (półogniwo) zbud. z płytki metal. pokrytej warstewką trudno rozpuszczalnej soli tego metalu oraz solą innego metalu (o anionie takim jak anion pierwszej soli), zanurzonej w roztworze zawierającym kationy drugiej soli.
audycja Programu 3 Polskiego Radia S.A., prowadzona od 1982 przez M. Niedźwiedzkiego (obecnie w piątek);
placówka oświatowa typu uniwersytetu otwartego, której słuchaczami są osoby w wieku emerytalnym;

Słownik języka polskiego PWN

trzecia «godzina trzecia po południu lub w nocy»
trzecia potęga danej liczby «sześcian liczby»
trzecie «trzecie danie»
bieg pierwszy, drugi, trzeci, czwarty itp. «poszczególne przełożenia skrzyni biegów, umożliwiające różne stopnie szybkości jazdy pojazdów mechanicznych»
oparzenie pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego stopnia «oparzenie skóry określone w zależności od jej uszkodzenia»
stan trzeci «we Francji przed Wielką Rewolucją: mieszczanie i chłopi»
trzeci I
1. «będący ostatnim elementem zbioru składającego się z trzech jednostek lub jedną z trzech części, na które można coś podzielić»
2. «niebezpośredni»
trzeci II
1. «trzeci dzień miesiąca»
2. «osoba występująca po dwóch poprzednich; też: jeden z trzech»
trzeci gatunek «trzeci stopień jakości towaru»
Trzeci Świat «postkolonialne, słabo rozwinięte gospodarczo kraje Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia