Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

stosunek pracy wykonanej przez silnik cieplny do ilości ciepła doprowadzanego w danym procesie termodynamicznym ze źródła;
fiz. proces polegający na zwiększaniu się ciśnienia czynnika termodynamicznego;
fiz. stan układu dwufazowego (jedno lub wieloskładnikowego), w którym właściwości fizyczne obu faz (będących w równowadze termodynamicznej) stają się identyczne;
liczba podobieństwa termodynamicznego charakteryzująca zjawisko wymiany ciepła i wymiany pędu;
dział termodynamiki chemicznej zajmujący się właściwościami układów, które osiągnęły stan równowagi chemicznej;
fiz. prawo wyrażające zależność całkowitej zdolności emisyjnej E (promieniowanie cieplne) ciała doskonale czarnego od jego temperatury bezwzględnej T;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia