Synteza organiczna

Encyklopedia PWN

alkilowanie, alkilacja,
reakcja wprowadzania grupy alkilowej (alkilu) lub alkiloarylowej do cząsteczki związku organicznego;
związki organiczne, pochodne alkoholi o cząsteczkach, w których atom wodoru grupy hydroksylowej jest zastąpiony atomem metalu;
reakcja podwójnej wymiany zachodząca między alkoholem i in. związkiem organicznym;
aminofenol, H2N–C6H4–OH,
związek organiczny, pochodna benzenu, w którego cząsteczce jeden atom wodoru został podstawiony grupą hydroksylową –OH, a drugi grupą aminową –NH2;
aminowanie, aminoliza,
reakcja wprowadzania grupy aminowej (–NH2) lub podstawionych grup aminowych (–NHR i –NR2) do cząsteczek związków organicznych;
związki organiczne, pochodne amoniaku, w którego cząsteczce 1, 2 lub 3 atomy wodoru są zastąpione grupami alifatycznymi — aminy alifatyczne, lub aromatycznymi — aminy aromatyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia