Synteza organiczna

Encyklopedia PWN

reakcja podstawiania atomu wodoru w cząsteczkach związku organicznego grupą acetylową (CH3CO–);
acetylu chlorek, CH3−CO−Cl,
związek organiczny, chlorek kwasu octowego, bezbarwna ciecz;
reakcja chem. polegająca na wymianie (podstawianiu) atomu wodoru w grupie hydroksylowej –OH, aminowej –NH2 i –NHR lub atomu wodoru w cząsteczce węglowodoru aromatycznego na acyl (RCO–);
acylowe chlorki, chlorki kwasowe,
związki organiczne, pochodne kwasów karboksylowych, opisywane wzorem ogólnym RCOCl (R — alkil lub aryl);
akrylonitryl, cyjanek winylu, nitryl kwasu akrylowego, CH2=CH–CN,
związek org.; bezbarwna ciecz o nieprzyjemnym zapachu;
alkany, parafiny,
związki organiczne, alifatyczne węglowodory nasycone o wzorze ogólnym CnH2n+2;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia