Synteza organiczna

Encyklopedia PWN

dział chemii organicznej zajmujący się metodami wytwarzania związków organicznych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych;
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki, niepodstawione amidy i imidy kwasu węglowego), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
biogeneza
[gr. bíos ‘życie’, génesis ‘pochodzenie’, ‘stawanie się’],
biol. pochodzenie życia na Ziemi, jedno z najtrudniejszych i do dzisiaj nie w pełni rozwikłanych zagadnień biologii.
preparatyka
[łac. praeparare ‘przygotowywać’],
dział chemii obejmujący wiedzę o otrzymywaniu, wyodrębnianiu i oczyszczaniu pierwiastków oraz związków chemicznych w skali laboratoryjnej;
Bobrański Bogusław, ur. 10 V 1904, Nowy Sącz, zm. 28 VI 1991, Wrocław,
chemik i farmaceuta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia