Sudetów

Encyklopedia PWN

rzeka, lewy dopływ Odry;
Bystrzyckie, Góry, czes. Bystřické hory,
pasmo górskie w Sudetach Środkowych, w Polsce i Czechach (południowo-wschodni kraniec, między dolinami Dzikiej i Cichej Orlicy);
cakiel, cakle,
rasa wszechstronnie użytkowych owiec;
chalkopiryt
[gr. chalkós ‘miedź’, pyrítēs ‘krzemień’],
piryt miedziowy,
minerał, siarczek miedzi i żelaza CuFeS2;
chalkozyn
[gr. chalkós ‘miedź’],
minerał, siarczek miedzi Cu2S;
najwyższy szczyt G. Wałbrzyskich (Sudety Środkowe);
Czeski, Masyw, Český masív,
wyżynno-górski obszar w Czechach, częściowo w Niemczech, Austrii i Polsce, stanowiący część hercyńskiego pasa górotwórczego Europy Zachodniej;
deportacja
[łac.],
zesłanie,
przymusowe, połączone z pozbawieniem lub ograniczeniem wolności, przesiedlenie osób do innego rejonu kraju lub usunięcie ich poza granice państwa, gł. ze względów polit., na podstawie decyzji władz administracyjnych.
czwarty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej trwający od ok. 408 do 355 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
diabaz
[gr. diábasis ‘wylew’],
magmowa skała żyłowa o składzie mineralnym bazaltu (bogaty w wapń plagioklaz, piroksen), lecz o grubszym ziarnie;
Dolnośląskie Zagłębie Węglowe, Zagłębie Wałbrzyskie, Zagłębie Dolnośląskie,
zagłębie węgla kamiennego, typu limnicznego (jeziornego) w środkowych Sudetach, w Polsce i Czechach;
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych);
fyllit
[gr.],
słabo zmetamorfizowany łupek ilasty składający się gł. z kwarcu, serycytu i chlorytu;
fyllonit
[gr.],
łupkowa skała metamorficzna o wyglądzie podobnym do fyllitu, lecz o innej genezie;
galena
[łac.],
galenit, dawniej błyszcz ołowiu,
minerał, siarczek ołowiu PbS;
gnejs
[niem.],
skała metamorficzna składająca się gł. ze skaleni (powyżej 20% objętości) i kwarcu;
gorysz, Peucedanum,
rodzaj z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
góra o płaskim, rozległym wierzchołku i stromych stokach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia