Specjalne

Encyklopedia

ekon. obszary, na których prowadzenie działalności gospodarczej jest regulowane przez szczególne, odmienne niż na pozostałym terytorium kraju, zasady opodatkowania, opłat celnych, prawa dewizowego, prawa pracy, praw socjalnych, praw związkowych, prawa budowlanego, przepisów regulujących kwestie własności ziemi, ułatwionego transferu zysków i kapitałów.
Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Rosyjskiej Akademii Nauk (do 1991 Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Akademii Nauk ZSRR),
obserwatorium astr. w Zielenczuku na Kaukazie, zał. 1975;
specjalne prawa ciągnienia, ang. Special Drawing Rights Wymowa(SDR Wymowa),
ekon. rozrachunkowa jednostka pieniężna Międzynarodowego Funduszu Walutowego;
metody otrzymywania obrazów fot., gł. pozytywowych, odbiegających wyglądem (nieraz bardzo znacznie) od otrzymywanych w wyniku zwykłej obróbki.
mat. pewne klasy funkcji często występujące przy rozwiązywaniu rozmaitych zagadnień fizyki, matematyki i techniki, w szczególności przy rozwiązywaniu równań różniczkowych cząstkowych metodą rozdzielania zmiennych;
barwniki służące nie tylko do nadawania barwy przedmiotom użytkowym, lecz także do innych celów, m.in. do przetwarzania różnych rodzajów energii oraz do wizualizacji niektórych procesów fiz., chem. i biochemicznych;
oddziały bojowe wydzielone 1942 z sił terytorialnych Batalionów Chłopskich;
efekty specjalne, ang. special effects, SP-EFX, FX, SFX,
film środki manipulacji obrazem, triki, różne kombinacje techniczne stosowane w celu otrzymania obrazu filmowego, którego nie można uzyskać w normalnych warunkach zdjęciowych. Współcześnie e.s. uzyskiwane gł. w wyniku obróbki komputerowej.
szkoły przeznaczone dla dzieci z niedomaganiami fiz., psychicznymi lub niedostosowanych społ.;
dyscyplina pedagogiki obejmująca problematykę wychowawczo-leczn. jednostek odbiegających od normy biol., psychicznej lub społ. w stopniu utrudniającym prawidłowy rozwój i współżycie w środowisku społecznym.
najstarsza uczelnia pedag. w Polsce,
periodyk nauk. pedagogów specjalnych,
instytucja powołana 16 XI 1945 na mocy dekretu Tymczasowego Rządu Jedności Nar. (TRJN);
Międzynarodowy Komitet Specjalny do spraw Zakłóceń Radioelektrycznych, fr. Comité International Special des Perturbations Radioélectriques (CISPR), ang. International Special Commitee on Radio Interference,
organizacja zajmująca się problemami zwalczania zakłóceń radioelektr., gł. w celu polepszenia warunków odbioru programów radiowych i telewizyjnych oraz łączności radiowej;
trudny odcinek trasy w rajdach samochodowych;
zawody sportowe organizowane dla dzieci z niedorozwojem umysłowym;
konkurencja narciarska;

Słownik języka polskiego

efekty specjalne «obrazy trikowe tworzone komputerowo w studiu filmowym»
służby specjalne «jednostki policji i wojska prowadzące działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą; też: pracownicy tych jednostek»
specjalny
1. «odnoszący się do jednego wybranego przedmiotu, zagadnienia lub jednej osoby»
2. «szczególny, wyjątkowy»

• specjalnie
dziecko specjalnej troski «dziecko upośledzone»
pedagogika specjalna «dział pedagogiki zajmujący się metodami nauczania i wychowania dzieci wykazujących jakiekolwiek odchylenia od normy»
slalom specjalny «konkurencja narciarska polegająca na dwukrotnym, jak najszybszym przejechaniu krętej trasy wyznaczonej na stoku dużą liczbą bramek»
szkoła specjalna «szkoła dla dzieci z niedomaganiami fizycznymi, opóźnionych w rozwoju lub nieprzystosowanych społecznie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia