Sejmu

Encyklopedia PWN

w Polsce od końca XV w. przewodniczący izby poselskiej;
organ sejmu kierujący tokiem jego prac;
plenarne zebranie ogółu posłów odbywające się w terminach ustalonych przez Prezydium Sejmu lub uchwałę sejmu;
1952–89 okres, w którym sejm mógł zbierać się na posiedzenia plenarne (zwoływane przez Radę Państwa);
organ wykonawczy i doradczy
poseł wykonujący czynności pomocnicze w zakresie kierowania obradami sejmu przez marszałka.
akt wyrażający wolę sejmu o treści normatywnej lub zawierającej indywidualne rozstrzygnięcia;
wybory przewidziane przez deklarację jałtańską w sprawie Polski 1945, przeprowadzone na podstawie ordynacji uchwalonej 22 IX 1946 przez KRN.
w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
rz. w południowo-zachodniej Rosji i na Ukrainie, lewy dopływ Desny;
sejm repninowski 1767–68, sejm delegacyjny,
sejm obradujący 5 X 1767–5 III 1768 w Warszawie pod węzłem konfederacji radomskiej;
w dawnej Polsce sejm zwoływany w celu przeciwdziałania zasadzie liberum veto;
w Polsce nazwa sejmu, którego podstawowym zadaniem jest uchwalenie konstytucji;
sejm w Warszawie zawiązany za zgodą Rosji w konfederację, → Sejm Czteroletni 1788–92.
Sejm Czteroletni 1788–92, Sejm Wielki,
obradował w Warszawie 6 X 1788–29 V 1792, zawiązany 7 X (za zgodą Rosji) w konfederację pod laską marszałków S. Małachowskiego i K.N. Sapiehy.
w dawnej Polsce sejm nadzwyczajny zwoływany przez króla w razie potrzeby; zwykle na 2 tygodnie.
w dawnej Polsce sejm w czasie bezkrólewia; obradował jako drugi z kolei (po konwokacyjnym), na Woli koło Warszawy, w celu obrania króla.
ostatni sejm I Rzeczypospolitej;
sejm konwokacyjny, konwokacja,
w dawnej Polsce pierwszy sejm w czasie bezkrólewia;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

sejm «izba niższa polskiego parlamentu; też: cały parlament»
• sejmowy
Sejm Czteroletni, Wielki «sejm obradujący w latach 1788–1792, który uchwalił Konstytucję 3 maja»
sejm elekcyjny «sejm, na którym obierano króla»
sejm konwokacyjny «sejm zwoływany przez prymasa w okresie bezkrólewia w celu przygotowania elekcji»
sejm koronacyjny «sejm, w czasie którego odbywała się koronacja»
sejm walny «w dawnej Polsce: najwyższy organ prawodawczy państwa składający się z króla, senatu i izby poselskiej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia