Rok

Encyklopedia PWN

piaszczyste wzniesienie (wysokość od kilku do kilkuset m) usypane przez wiatr;
wydra, Lutra lutra,
gatunek ssaka, z podrodziny wydr;
organ zarządzający i wykonawczy galicyjskiego Sejmu Krajowego 1861–1914;
Wygotski Lew S., ur. 17 XI 1896, zm. 10 VI 1934,
psycholog rosyjski;
Wyler
[uạılər]
William Wymowa, właśc. Wilhelm Weiller, ur. 1 VII 1902, Miluza (Alzacja), zm. 27 VII 1981, Los Angeles,
amer. reżyser filmowy, pochodzenia niem.-szwajcarskiego; jeden z wielkich mistrzów Hollywoodu;
Wyrozumski Jerzy Lesław, ur. 7 III 1930, Trembowla, zm. 2 XI 2018, Kraków,
historyk mediewista;
roln. dwuletnia roślina uprawna w 2. roku wegetacji, → nasiennik.
Wysłouch Seweryn, ur. 1900, zm. 1968,
historyk państwa i prawa pol.;
Wysoczański Wiktor, ur. 24 III 1939, Wysocko Wyżne k. Stryja (ob. Ukraina),
biskup Kościoła polskokatol., prawnik;
Wyspiański Stanisław, ur. 15 I 1869, Kraków, zm. 28 XI 1907, tamże,
malarz, dramatopisarz, poeta, inscenizator, reformator teatru, autor Wesela.
pokazy zwierząt hodowlanych, mające na celu ocenę i propagowanie osiągnięć hodowlanych poszczególnych gat. i ras zwierząt;
instytucja państw. mająca na celu zdobywanie tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych państw;
gatunek z pogranicza dziennikarstwa i literatury faktu, popularny w Polsce zwłaszcza od lat 90. XX w.;
fiz. dział fizyki współczesnej zajmujący się podstawowymi właściwościami przebiegu procesów w czasie i przestrzeni.
projektowanie wzorów wyrobów przeznaczonych do masowej produkcji, którego celem jest rozwijanie kultury materialnej społeczeństwa przez podnoszenie estetyki wytwarzanych przemysłowo przedmiotów codziennego użytku;
nowe rozwiązanie techn. (wynalazek) dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia części istniejącego już przedmiotu o trwałej postaci (nie może to być np. sposób wykonania), którego nieodzowną cechą jest użytkowość;
ekon. proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej; potocznie przyrost realnego produktu narodowego brutto (PNB).
Xi’an, Si-an,
m. w środkowych Chinach, w dolinie rz. Wei He (dopływ Huang He); ośrodek adm. prow. Shaanxi.
Xianfeng, Sien Feng, z dynastii Qing, ur. 1837, Pekin, zm. 22 VIII 1861, Chengde,
cesarz chiński od 1850;
otwarte stanowisko archeol. we wschodnich Chinach, w prow. Hebei, w dolinie rz. Nihewan;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

rok
1. «jednostka czasu równa w przybliżeniu okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca – 365 lub 366 dni»
2. «o innych planetach Układu Słonecznego: okres obiegu danej planety wokół Słońca»
3. «grupa studentów tego samego wydziału studiująca razem kolejne lata na uczelni»

• roczek
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
rok akademicki «okres dziewięciomiesięcznej nauki na wyższej uczelni, od jednych wakacji do drugich»
rok gwiazdowy «okres, po którym Słońce, dokonawszy pełnego obiegu po ekliptyce, znajdzie się znowu na tle tych samych gwiazd»
rok jubileuszowy «rok poświęcony uczczeniu czyjejś pamięci i upowszechnieniu czyjejś twórczości»
rok kościelny, liturgiczny «roczny cykl świąt rozpoczynający się w Kościele rzymskokatolickim od pierwszej niedzieli adwentu, w Kościele wschodnim od 1 września»
rok przestępny «rok mający 366 dni, powtarzający się co 4 lata»
rok szkolny «okres dziesięciomiesięcznej nauki w szkole, od jednych wakacji do drugich»
rok świetlny «jednostka długości stosowana w astronomii równa odległości, którą światło przebywa w próżni w ciągu jednego roku»
rok zerowy «rok wstępny, organizowany dla kandydatów, którzy nie dostali się na I rok studiów»
rok zwrotnikowy «okres między dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej»
rok zwykły, nieprzestępny «rok mający 365 dni»
lata
1. «wielokrotność roku – jednostki rachuby czasu»
2. «okres trudny do precyzyjnego zmierzenia»

• latka
lata trzydzieste, pięćdziesiąte itp. «okres od roku trzydziestego do trzydziestego dziewiątego, od pięćdziesiątego do pięćdziesiątego dziewiątego itd. jakiegoś stulecia»
pory roku «okresy klimatyczne związane z obiegowym ruchem Ziemi i nachyleniem jej osi ku Słońcu: wiosna, lato, jesień, zima»
roki sądowe «w dawnej Polsce: termin, w którym dany sąd działał w określonym z góry miejscu i czasie»
wysługa lat «określona liczba lat przepracowanych przez kogoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia