Rada Stanu

Encyklopedia PWN

organ władzy w Królestwie Pol.: tzw. I Rada Stanu, centralny organ doradczy króla, utworzony na mocy konstytucji 1815;
Rada Stanu, Conseil d’Etat,
we Francji organ opiniujący akty prawne rządu pod kątem ich zgodności z prawem oraz sprawujący niektóre funkcje z zakresu sądownictwa administracyjnego.
władza ustawodawcza powołana na mocy ustawy Rady Regencyjnej z 4 II 1918;
kolegialne ciało doradcze o charakterze ustawodawczo-adm. i sądowym; powołana na mocy Konstytucji Księstwa Warsz. 1807 i zorganizowana na wzór fr. Rady Państw. (1800);
namiastka przedstawicielstwa polskiego w czasie I wojny światowej;
centralny organ władzy, powołany 1815 na mocy Konstytucji Królestwa Pol. jako część składowa Rady Stanu Królestwa Polskiego;
Rada Bezpieczeństwa Narodowego, ang. National Security Council (NSC),
organ doradczy prezydenta USA, należący do federalnej struktury rządowej;
w Polsce organ doradczy i opiniodawczy, działający przy prezesie Rady Ministrów, powołany na mocy uchwały rządu 1984, o 4-letniej kadencji;
organ doradczy i opiniodawczy prezydenta i rządu RP na uchodźstwie;
1952–89 w Polsce naczelny organ władzy państwowej, wyposażony w liczne kompetencje zastępcze wobec sejmu (zwłaszcza wydawanie dekretów z mocą ustawy);
Rada Pięciuset, Conseil des Cinq-Cents,
izba niższa fr. ciała ustawodawczego w okresie dyrektoriatu (1795–99);
Rada Starszych, Conseil des Anciens,
izba wyższa fr. ciała ustawodawczego w okresie dyrektoriatu (1795–99);
organizacja regionalna, utworzona 1993, siedziba w Rydze;
jeden z głównych organów ONZ, odpowiedzialny za międzynarodowe bezpieczeństwo i pokój;
niezależna, opozycyjna instytucja społ., koordynująca inicjatywy oświat. i ruchy samokształceniowe,
instytucja decyzyjna Wspólnot Eur. i UE.
w średniowiecznych monarchiach europejskich grupa najwyższych urzędników państwowych;
organ społ. w szkole, wyrażający ideę uspołecznienia oświaty, występujący w wielu systemach oświat.;
niezawisły organ typu sądowego, rozstrzygający sprawy odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie za naruszenie konstytucji lub ustaw oraz za niektóre przestępstwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia