Poznań

Encyklopedia PWN

Dalbor Edmund, ur. 30 XI 1869, Ostrów Wielkopolski, zm. 13 II 1926, Poznań,
prymas Polski, kardynał;
Dąmbska Izydora, ur. 3 I 1904, Lwów, zm. 18 VI 1983, Kraków,
filozof, logik;
stałe szlaki komunikacyjne łączące w najdogodniejszy sposób duże ośrodki produkcji i zbytu, wykorzystywane do handlu dalekosiężnego i wymiany lokalnej.
rzemiosło i gałąź przemysłu zajmujące się reprodukcją tekstów i obrazów za pomocą drukowania.
fenomenologia
[gr. phainómenon ‘zjawisko’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
filoz.:
fizyka
[gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach;
dział fizyki współcz. poświęcony badaniu struktury i właściwości jądra atomowego oraz badaniu oddziaływań i procesów jądrowych;
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
Goski Kasper, data ur. nieznana, zm. 25 XI 1576, Poznań,
burmistrz Poznania 1555–75 (z przerwami), lekarz, astrolog;
Grudzielski Kazimierz, ur. 9 V 1856, Turwia k. Kościana, zm. 31 III 1921, Poznań,
generał;
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Ibn Sina, Abū ‘Alī al-Ḥusayn Ibn Sīnā, Awicenna, ur. 980, Afshana k. Buchary, zm. 1036 lub 1037,
jeden z najwybitniejszych filozofów arabskich, uczony, lekarz.
Filozofia w Indiach ze względu na swoje religijno-rytualne korzenie była niekiedy związana z nurtami religijnymi, a za cel stawiała sobie niejednokrotnie dążenie do wolności wewnętrznej i wyzwolenia (moksza).
intuicja
[łac. intuitus ‘przyglądanie się’],
filoz. poznanie bezpośrednie, którego wiarygodność jest zawarta w nim samym i nie wymaga innych dowodów;
Jahnke Zdzisław, ur. 9 II 1895, Poznań, zm. 7 VIII 1972, tamże,
skrzypek i pedagog muzyczny;
Janicki Józef, ur. 21 IV 1904, Brema (Niemcy), zm. 4 IV 1980, Poznań,
chemik; specjalista w dziedzinie technologii rolno-spożywczej;
Jarochowski Kazimierz, ur. 12 IX 1828, Sokolniki Małe k. Szamotuł, zm. 24 III 1888, Poznań,
historyk, publicysta, prawnik;
Jarocki Stanisław, ur. 10 XI 1887, Lwów, zm. 8 X 1966, Puszczykówko k. Poznania,
scenograf, malarz;
Jaxa-Bykowski Ludwik Ferdynand, ur. 19 I 1881, Zagwoździe k. Stanisławowa (Galicja), zm. 28 VI 1948, Poznań,
działacz polit., biolog i pedagog;
Jurasz Antoni Stanisław, ur. 24 XI 1847, Spławie k. Poznania, zm. 12 VIII 1923, Poznań,
ojciec Antoniego Tomasza Aleksandra, lekarz laryngolog;

Słownik języka polskiego PWN

poznanie «zdobywanie wiedzy o czymś; też: wiedza zdobyta»
• poznawczy • poznawczo
poznaćpoznawać
1. «zdobyć wiadomości o czymś, zrozumieć coś w wyniku obserwacji lub bezpośredniego doświadczenia»
2. «nauczyć się czegoś»
3. «doświadczyć czegoś, przekonać się o czymś»
4. «spostrzec coś, domyślić się czegoś»
5. «rozpoznać kogoś, coś po indywidualnych cechach»
6. «zawrzeć znajomość z kimś»
7. «przedstawić kogoś komuś»
teoria poznania «dział filozofii traktujący o przedmiocie, treści, procesach, sposobach, granicach i kryteriach ludzkiego poznania»
• teoriopoznawczy
poznać siępoznawać się
1. «zawrzeć z kimś znajomość, przedstawić się sobie nawzajem»
2. «poznać siebie wzajemnie»
3. «należycie ocenić kogoś, coś»
4. «zobaczywszy się lub usłyszawszy, rozpoznać jeden drugiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia