Poznań

Encyklopedia PWN

rzeka, prawy, największy dopływ Odry; płynie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej przez wyżyny Woźnicko-Wieluńską i Przedborską, Niz. Południowowielkopolską (kotliny: Szczercowska, Sieradzka, Kolska oraz Dolina Konińska), Pradolinę Warciańsko-Odrzańską (Kotlina Śremska), Pojezierze Wielkopolskie (Poznański Przełom Warty między Pojezierzem Poznańskim a Pojezierzem Gnieźnieńskim) do Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
Wierczyński, Vrtel, Vrtel-Wierczyński, Stefan, ur. 26 XII 1886, Hanowce k. Stryja, zm. 3 II 1963, Poznań,
bibliograf, bibliotekarz, historyk literatury pol. i słowackiej;
Wilczyński Wacław, ur. 31 VII 1923, Warszawa, zm. 23 XII 2008, Poznań,
ekonomista;
filoz. w filozofii nurtu arystotelesowsko-tomistycznego dyspozycja duszy do określonego charakteru działań (np. poznania intelektualnego);
północna część dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu (woj. wielkopol.), oddzielona Trasą Chwaliszewską od leżącej na południe Starówki;
dziedzina nauk biologicznych, a ściślej genetyki, której zadaniem jest wyjaśnienie molekularnych podstaw procesu dziedziczenia;
Abakanowicz Magdalena, ur. 20 VI 1930, Falenty k. Warszawy, zm. 21 IV 2017, Warszawa,
rzeźbiarka;
Ajdukiewicz Kazimierz, ur. 12 XII 1890, Tarnopol, zm. 12 IV 1963, Warszawa,
polski logik i filozof.
związki operacyjne formowane na rozkaz generalnego inspektora sił zbrojnych i naczelnego wodza marszałka E. Rydza-Śmigłego w przededniu II wojny światowej i po jej wybuchu;
Barbacki Stefan, ur. 1 IX 1903, Wieliczka, zm. 30 VII 1979, Poznań,
agrotechnik, hodowca roślin, genetyk;
Bembus Mateusz, ur. 1567, Poznań, zm. 30 VII 1645, Kraków,
kaznodzieja, teolog, jezuita;
Bergson
[bergsą̣]
Henri Wymowa, ur. 18 X 1859, Paryż, zm. 4 I 1941, tamże,
filozof francuski, jeden z najważniejszych myślicieli XX w..
Berkeley
[bạ:rkli]
George, ur. 12 III 1685, Kilkenny (Irlandia), zm. 14 I 1753, Oksford,
filozof angielski, pochodzenia irlandzkiego, duchowny kościoła anglikańskiego.
Boss-Gosławski Julian, pseud. Stefan Boss, ur. 5 IX 1926, Poznań, zm. 24 VI 2012, Gniezno,
rzeźbiarz;
Bóg, bóg,
ponadziemska istota, będąca racją istnienia i funkcjonowania świata i człowieka.
Buszkiewicz Jerzy, ur. 20 VII 1930, Poznań, zm. 13 II 2000, tamże,
architekt;
Chełmoński Józef, ur. 7 XI 1849, Boczki k. Łowicza, zm. 6 IV 1914, Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego,
malarz, jeden z najwybitniejszych twórców malarstwa realistycznego w Polsce.
dział chemii zajmujący się wszystkimi znanymi pierwiastkami chem, zarówno występującymi w przyrodzie, jak i otrzymywanymi sztucznie, oraz ich połączeniami, z wyjątkiem tych związków węgla, które są węglowodorami i ich pochodnymi;
Cybichowski Stefan, ur. 2 VIII 1881, Poznań, zm. 6 I 1940, tamże,
architekt;
Czekanowski Jan, ur. 6 X 1882, Głuchów, zm. 20 VII 1965, Szczecin,
polski antropolog i etnolog, twórca tzw. lwowskiej szkoły antropologicznej o światowym rozgłosie.

Słownik języka polskiego PWN

poznanie «zdobywanie wiedzy o czymś; też: wiedza zdobyta»
• poznawczy • poznawczo
poznaćpoznawać
1. «zdobyć wiadomości o czymś, zrozumieć coś w wyniku obserwacji lub bezpośredniego doświadczenia»
2. «nauczyć się czegoś»
3. «doświadczyć czegoś, przekonać się o czymś»
4. «spostrzec coś, domyślić się czegoś»
5. «rozpoznać kogoś, coś po indywidualnych cechach»
6. «zawrzeć znajomość z kimś»
7. «przedstawić kogoś komuś»
teoria poznania «dział filozofii traktujący o przedmiocie, treści, procesach, sposobach, granicach i kryteriach ludzkiego poznania»
• teoriopoznawczy
poznać siępoznawać się
1. «zawrzeć z kimś znajomość, przedstawić się sobie nawzajem»
2. «poznać siebie wzajemnie»
3. «należycie ocenić kogoś, coś»
4. «zobaczywszy się lub usłyszawszy, rozpoznać jeden drugiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia