Pomorze

Encyklopedia PWN

kolonizacja
[łac. colonia ‘osiedle’],
zakładanie nowych osad przez przybyszów z bliższych lub dalszych stron, związane z zagospodarowaniem na stałe ziem uprzednio użytkowanych ekstensywnie (zbieractwo, łowiectwo, chów zwierząt, rolnicza gospodarka żarowa) lub nieeksploatowanych;
Mściwoj II, Mszczuj, ur. ok. 1220, zm. 25 XII 1294, Gdańsk,
książę Pomorza Gdańskiego, syn Świętopełka I;
archeol. kultura młodszego okresu przedrzymskiego (II w. p.n.e.–pocz. n.e.), powstała na Pomorzu Gdańskim na podłożu kultury wejherowsko-krotoszyńskiej pod wpływem kultury jastorfskiej i latenizacji;
kraina historyczna obejmująca średniowieczne Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską;
Przemysł II, z dyn. Piastów, ur. 14 X 1257, zm. 8 II 1296, w pobliżu Rogoźna,
książę wielkopolski, król Polski, syn Przemysła I, ojciec Ryksy Elżbiety.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia