Polityka pieniężna

Encyklopedia PWN

Bank Holenderski, De Nederlandsche Bank N.V.,
holenderski bank centralny, założony 1814, z siedzibą w Amsterdamie;
budżet
[ang. budget ‘mieszek’, ‘zbiór’ < starofr. bougette ‘woreczek’ < łac. bulga],
ekon. plan, zestawienie dochodów i wydatków na przyszły okres;
drobni wytwórcy rolni, produkujący wraz z rodziną przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb materialnych i kult.; w szerszym znaczeniu również bezrolna ludność wsi, utrzymująca się gł. z rolnictwa;
ekon. systematyczne zmiany ogólnego poziomu aktywności gospodarczej występujące na tle długookresowego trendu;
Davidson
[dẹıwıdsən]
Paul, ur. 23 X 1930, Nowy Jork,
ekonomista amerykański; reprezentant postkeynesowskiego nurtu w ekonomii.
Dąbrowski Marek Paweł, ur. 13 IV 1951, Bydgoszcz,
ekonomista;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia