Pismo

Encyklopedia PWN

miesięcznik literacki,
system znaków służący do utrwalenia lub zastąpienia języka mówionego przez zapis.
religiozn. termin funkcjonujący w religiach w 2 znaczeniach: 1) zapisu, którego znaki są uznawane za manifestację sacrum (gł. w magii i ezoteryczno-inicjacyjnych nurtach religii); 2) spisanych tekstów (świętych ksiąg), będących przedmiotem kultu jako materializacja Słowa Bożego lub ze względu na ich szczególny autorytet religijny.
każde pismo (zbiór znaków graficznych) utrwalone na nośniku pisma stosowanym w poligrafii do składania tekstów, np. na czcionkach, matrycach (linotypowych, monotypowych i in.), fotomatrycach czy też w postaci fontów komputerowych.
pismo techniczne, pismo rysunkowe,
pismo o znormalizowanym kształcie i grubości liter, używane do opisywania rysunków technicznych.
uniwersalny system pisma dotykowego, → Braille’a, pismo.
chrześc. nazwa Biblii.
jeden z systemów samogłoskowo-spółgłoskowego pisma alfabetycznego;
jeden z 3 systemów pisma, które powstały w Indiach, o nie ustalonym ostatecznie pochodzeniu (prawdopodobnie północnosemickim);
pismo alfabetyczne wywodzące się ze spółgłoskowego pisma syryjskiego, uzupełnione zapożyczonymi z alfabetu gr. samogłoskami e i o;
system graficzny stosowany przez staroż. Egipcjan do zapisu języka egipskiego;
pismo alfabetyczne, używane przez Etrusków VIII–I w. p.n.e.;
pismo posługujące się znakami graficznymi oznaczającymi cząstki dźwiękowe wyrazów; może być: sylabiczne (np. pisma indyjskie), spółgłoskowe (pisma semickie) lub głoskowe (jak pismo gr. i łac.).
alfabetyczne pismo zachodniosemickie Aramejczyków;
pismo spółgłoskowe, alfabetyczne, liczące 22 znaki, używane przez Żydów od V w. p.n.e.;
system pisma ideograficzno-sylabicznego, stworzony przez Sumerów;
oryginalne pismo alfabetyczne;
pismo niewidomych, uniwersalny system pisma dotykowego używany we wszystkich językach świata;
spółgłoskowe pismo alfabetyczne, powstałe w Fenicji w końcu II tysiąclecia p.n.e., składające się z 22 liter;

Słownik języka polskiego PWN

pismo
1. «zespół znaków graficznych będących znakami dźwięków lub pojęć; też: ogół liter składających się na dany alfabet»
2. «właściwy komuś sposób kreślenia liter i cyfr»
3. «wyrażanie myśli za pomocą znaków graficznych, umiejętność pisania»
4. «tekst napisany ręcznie lub maszynowo na kartce lub kartkach papieru»
5. «zebrane utwory literackie, publicystyczne itp.»
6. «publikacja wydawana w stałych terminach; też: egzemplarz tej publikacji»

• pisemko
pismo alfabetyczne «pismo, w którym poszczególnym dźwiękom odpowiadają oddzielne znaki – litery»
pismo demotyczne «staroegipskie pismo powstałe z uproszczonego pisma hieratycznego»
pismo gotyckie zob. gotyk w zn. 2.
pismo hieratyczne «pismo staroegipskie powstałe z częściowego uproszczenia hieroglifów»
pismo hieroglificzne «staroegipskie pismo obrazkowe, składające się z hieroglifów»
pismo ideograficzne «pismo, w którym znaki oddają poszczególne pojęcia»
pismo klinowe «pismo używane w starożytnej Mezopotamii, składające się ze znaków przedstawiających kombinację małych klinów wyciskanych rylcem na glinianych tabliczkach»
pismo kufickie «ozdobne pismo arabskie używane w VII–X w., później wykorzystywane jako motyw ornamentacyjny»
pismo linearne «pismo sylabiczne powstałe na Krecie, którego znaki stawiano między poziomymi liniami»
pismo nutowe, muzyczne «system znaków graficznych do notacji muzycznych cech dźwięków oraz sposobów ich realizacji w utworze»
pismo okólne zob. okólnik w zn. 1.
pismo sylabiczne «pismo, w którym każdej sylabie odpowiada oddzielny znak»
Pismo Święte zob. biblia w zn. 1.
pismo techniczne, rysunkowe «pismo o znormalizowanym kształcie i kącie pochylenia liter używane do napisów na rysunkach technicznych»
charakter pisma «wygląd pisma właściwy piszącemu»
graficzna ekspertyza pisma «badanie rękopisu w celu ustalenia, czy pochodzi on od danej osoby»
na piśmie «za pomocą pisma, nie ustnie»
stopień pisma «wymiar czcionki odpowiadający odległości między przednią i tylną ścianką czcionki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia