PARY������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

parzyste narządy ruchu kręgowców;
źródło światła elektr., w którym światło jest wytwarzane przez wyładowanie elektryczne w gazie, parach metalu (rtęć, sód) lub mieszaninie kilku gazów lub par.
potencjał utleniająco-redukujący, potencjał redoks, potencjał pary redoks,
potencjał elektrody zbudowanej z danej pary redoks (np. Pb | Pb2+);
PVD, ang. Physical Vapor Deposition,
wspólna nazwa grupy metod służących do wytwarzania cienkich warstw;
anat. parzyste (prawe i lewe) chrzęstne lub kostne elementy szkieletu, wchodzące w skład trzewioczaszki (czaszka);
prawo głoszące, że cząstkowe prężności par poszczególnych składników roztworu doskonałego są w określonej temperaturze proporcjonalne do ich stężeń: pA = pA0 · xA, gdzie pA — cząstkowa prężność pary nasyconej w danej temperaturze składnika A nad roztworem, pA0 — prężność pary nasyconej w tej temperaturze czystego składnika A, xA — stężenie składnika A wyrażone w ułamku molowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia