Oddziaływania słabe

Encyklopedia PWN

fiz. jeden z 4 podstawowych typów oddziaływań między cząstkami elementarnymi;
jedno z podstawowych pojęć fizyki, które określa wzajemny wpływ stanu cząstki (lub ich układu) na stan innych cząstek (lub układów) oraz umożliwia ilościowy opis tych wpływów.
fiz. oddziaływania między cząstkami fundamentalnymi, tj. składnikami materii i nośnikami sił najbardziej podstawowymi na obecnym etapie poznania (dla najwyższych dostępnych energii lub najmniejszych odległości);
fiz. oddziaływania przenoszone przez 4 bozony pośredniczące (foton, Z0, W+, W) i opisywane przez jeden Model Standardowy;
fiz. koncepcja dotycząca oddziaływań fundamentalnych, w której zakłada się, że różne z pozoru oddziaływania są przejawem bardziej podstawowych oddziaływań, opisywanych w ramach jednej teorii;
obiekty, których istnienie i wzajemne oddziaływanie pozwala wyjaśnić formy występowania i zachowania się materii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia