Ochrona ex situ

Encyklopedia PWN

konwencja o ochronie różnorodności biologicznej, konwencja o różnorodności biologicznej,
ekol. konwencja zobowiązująca wszystkich sygnatariuszy do zachowania pełnej różnorodności form życia w biosferze przez ich ochronę i umiarkowane użytkowanie, podpisana 1992 w Rio de Janeiro podczas Konferencji „Szczyt Ziemi”.
różnorodność biologiczna, bioróżnorodność,
zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów);
placówka naukowo-dydaktyczna, pokazująca na terenie dostępnym dla zwiedzających zwierzęta z różnych regionów kuli ziemskiej, w tym również zwierzęta krajowe.
„Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów”, „Bulletin of the Botanical Gardens, Museums and Collections”,
czasopismo nauk. (rocznik) Pol. Tow. Bot.,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia