Mm magnetyczne

Encyklopedia PWN

hologram
[gr.],
zapis obrazu interferencyjnego na płycie (błonie) fot. lub innych materiałach światłoczułych (fotorezystory, fotopolimery, kryształy fotorefrakcyjne itp.) zawierający informację o rozkładzie amplitudy i fazy fali elektromagnetycznej odbitej od holografowanego obiektu;
kamwid, kamera wideo,
urządzenie przenośne, w wysokim stopniu zautomatyzowane, łączące funkcje kamery telewizyjnej i magnetowidu.
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
magnes
[łac. < gr.],
magnes trwały,
element wykonany z materiału magnetycznie twardego (magnetyczne materiały) namagnesowany do stanu nasycenia;
magnetorezystor
[gr.-łac.],
magnetoopornik,
rezystor o rezystancji zmieniającej się pod wpływem zewn. pola magnet. (magnetooporowe zjawisko);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia