Międzynarodowy

Encyklopedia PWN

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, ang. International Telecommunication Union Wymowa (ITU Wymowa), fr. Union Internationale des Télécommunications (UIT),
organizacja międzynar., zał. 1932 w Madrycie;
szt. plast. faza rozwoju sztuki gotyckiej w zachodniej i środkowej Europie ok. 1380–1430;
Międzynarodowy Trybunał Karny, ang. International Criminal Court,
stały sąd międzynarodowy mający kompetencję w zakresie ścigania i karania sprawców przestępstw o charakterze międzynarodowym na podstawie prawa międzynarodowego.
pierwszy sąd międzynarodowy powołany na mocy porozumienia zawartego 8 VIII 1945 w Londynie między Francją, USA, W. Brytanią i ZSRR w celu osądzenia za zbrodnie wojenne, przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości głównych zbrodniarzy wojennych europejskich państw Osi z okresu II wojny światowej;
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar, fr. Système International d’Unités, układ SI,
układ jednostek miar przyjęty i zalecony przez Generalną Konferencję Miar, zawierający: 1) jednostki SI, jednostki podstawowe (metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol, kandela) i jednostki uzupełniające (radian i steradian) oraz jednostki pochodne, wyrażone za pomocą iloczynów lub ilorazów jednostek SI podstawowych i uzupełniających; 2) dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności jednostek SI, wyrażone za pomocą przedrostków SI (jednostka miary);
Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny, ang. International Phonetic Alphabet (IPA),
zestaw liter, znaków i diakrytyków ustalony przez Międzynar. Tow. Fonetyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia