Litofacja

Encyklopedia PWN

litofacja
[gr.-łac.],
geol. kompleksy skał osadowych o tych samych charakterystycznych cechach litologicznych (skład mineralny, uziarnienie, struktura i tekstura, barwa), powstałe w podobnych warunkach geologicznych.
facja
[łac. facies ‘postać’, ‘oblicze’],
geol. pierwotnie termin obejmujący tylko zespół cech litologicznych skał i zawartych w nich skamieniałości, odróżniający skały (i osady) powstałe w tym samym czasie, ale w różnych środowiskach sedymentacji (Amanz Gressly 1838).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia