Listy

Encyklopedia PWN

listy należące do kanonu Nowego Testamentu, czyli listy św. Pawła, listy pasterskie, List do Hebrajczyków, listy powszechne (katol.);
listy komisyjne, listy prowizyjne, patent konsularny,
dokument stwierdzający powierzenie określonej osobie (wskazanej z imienia i nazwiska) funkcji i stanowiska szefa placówki konsularnej w państwie przyjmującym lub przy organizacji międzynar. oraz jednocześnie zaproponowanie przyjęcia danej osoby w tym charakterze państwu przyjmującemu;
trzy krótkie listy nieznanych autorów (2 listy do Tymoteusza oraz 1 do Tytusa) w Nowym Testamencie;
listy napisane przez najważniejszego misjonarza i teologa wczesnego chrześcijaństwa, świętego Pawła.
Listy ciemnych mężów, Epistolae obscurorum virorum,
słynny, opublikowany anonimowo zbiór satyrycznych listów (wyd. cz. 1–2 1515–17, przekł. pol. 1962);
grupa listów w Nowym Testamencie, → listy powszechne.
dokument wystawiany w uroczystej formie, adresowany przez głowę państwa wysyłającego do głowy państwa przyjmującego, powiadamiający o zakończeniu misji ambasadora lub posła w państwie przyjmującym;
listy powszechne, listy katolickie,
grupa 7 listów w Nowym Testamencie: Jakuba, 1 i 2 Piotra, 1, 2 i 3 Jana oraz Judy;
dokument wystawiany w uroczystej formie dla dyplomatycznego przedstawiciela w randze ambasadora lub posła, podpisany przez głowę państwa wysyłającego, adresowany do głowy państwa przyjmującego;
4 listy św. Pawła, w których autor napomyka, że pisze je w więzieniu: do Efezjan, Filipian, Kolosan i Filemona
dokument wystawiany dla przedstawicieli dyplomatycznych w randze chargé d’affaires przez min. spraw zagranicznych państwa wysyłającego i wręczany min. spraw zagranicznych państwa przyjmującego;
spisy ewidencjonujące rzadkie i zagrożone gatunki roślin i zwierząt, będące uproszczoną formą czerwonych ksiąg;
listy należące do kanonu Nowego Testamentu, → listy apostolskie.
2 listy św. Piotra zaliczane do grupy listów powszechnych.
w Nowym Testamencie grupa listów powszechnych.
obligacje zwykłe lub zamienne, zabezpieczone w Stanach Zjednoczonych generalną gwarancją z mocy prawa, a w Wielkiej Brytanii — możliwością obciążenia aktywów podmiotu-emitenta.
miesięcznik, wydawany od 1984 w Krakowie;
pierwszoosobowa, paralit. forma wypowiedzi pisemnej, cechująca się skonwencjonalizowanym układem (powinien on zawierać zwrot do adresata, datę i miejsce nadania, podpis nadawcy) oraz stosowaniem przyjętych w danej kulturze form grzecznościowych.
inform. struktura danych będąca sekwencją elementów, z których każdy (z wyjątkiem ostatniego) zawiera wskaźnik kierujący do elementu następnego.
wystosowany III 1964 przez intelektualistów pol. do premiera;

Słownik języka polskiego PWN

listy proskrypcyjne «lista nazwisk przeciwników politycznych wyjętych spod prawa, ukaranych śmiercią lub objętych innymi represjami»
skrzynka na listy «blaszane pudełko na przychodzącą korespondencję, umieszczane na drzwiach mieszkania lub na furtce ogrodzenia albo pudło z przegródkami na korespondencję dla poszczególnych lokatorów, umieszczane w holu dużych budynków mieszkalnych; też: jedna z tych przegródek»
list «pisemna wypowiedź skierowana do osoby lub instytucji; też: papier, na którym napisano tę wypowiedź»
• listowy • liścik
lista «spis ludzi, rzeczy lub spraw sporządzony według pewnej zasady; też: karta, księga zawierająca taki spis»
list gończy «ogłoszenie władz wzywające do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa»
list intencyjny «w handlu międzynarodowym: zaproszenie do złożenia oferty lub wszczęcia rokowań»
list kaperski «upoważnienie dawane kapitanom przez rząd do ścigania i konfiskowania statków i towarów nieprzyjacielskich»
list komisyjny «dokument zawierający pełnomocnictwo udzielane konsulowi przez rząd wysyłający go na placówkę dyplomatyczną»
list kredytowy «zobowiązanie wystawcy do uregulowania w określonym terminie należności lub do pokrycia strat do wysokości gwarancji»
list motywacyjny «pismo składane przez osobę ubiegającą się o pracę»
list otwarty «pismo adresowane do jakiejś osoby lub grupy osób, ale podane do wiadomości publicznej»
list pasterski «pismo biskupa do wiernych»
list poetycki «utwór wierszowany ujęty w formę listu»
list polecający «list, w którym autor poleca komuś oddawcę listu»
list polecony «list wysyłany za pokwitowaniem, którego doręczenie poczta gwarantuje»
list przewozowy «dokument stwierdzający oddanie i przyjęcie przesyłki do przewozu»
list uwierzytelniający «dokument wystawiany dla przedstawiciela dyplomatycznego»
list zastawny «papier wartościowy emitowany przez bank»
liście laurowe, bobkowe «wysuszone liście drzewa laurowego, używane jako przyprawa kuchenna»
liście skórzaste «liście grube, gładkie i błyszczące»
liście skrętoległe «liście osadzone po obu stronach łodygi, tylko po jednym na tej samej wysokości»
lista dialogowa «zapis dialogów filmu»
lista obecności «lista osób mających znajdować się o danej porze w danym miejscu»
lista płac «spis osób, którym ma być wypłacona pensja»
lista rankingowa «lista zawodników, drużyn, artystów, filmów itp. sklasyfikowanych według określonych kryteriów»
lista wyborcza «lista kandydatów jednego ugrupowania politycznego, zwykle do parlamentu, samorządu itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia