Liczba

Encyklopedia PWN

językozn. kategoria gramatyczna określająca pojedynczość lub mnogość przedmiotów, osób;
filoz. pojęcie, którego funkcją jest wyrażać wymiar, porządek i wielkość rzeczy.
mat. abstrakcyjne pojęcie, pierwotnie służące do określania liczebności zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), a następnie do wyrażania wielkości ciągłych, jak: długość, pole powierzchni, objętość, ciężar (liczby wymierne, po raz pierwszy używane w Egipcie w XVII w. p.n.e., oraz liczby niewymierne, wprowadzone w Grecji w VI w. p.n.e.).
liczba koordynacyjna, liczba koordynacji,
liczba najbliższych atomów lub jonów otaczających dany atom lub jon w sieci przestrzennej kryształu albo liczba ligandów związana z atomem centralnym w związkach koordynacyjnych;
liczba wszystkich nukleonów w jądrze atomowym: A = Z + N, gdzie Z — liczba protonów, a N — liczba neutronów w jądrze;
liczba naturalna postaci n(n+1)/2, gdzie n — dowolna liczba naturalna;
mat. liczba będąca pierwiastkiem wielomianu jednej zmiennej o współczynnikach całkowitych;
liczba atomowa, liczba porządkowa, Z,
chem., fiz. podstawowa wielkość charakteryzująca i definiująca pierwiastek chemiczny, określająca jego numer kolejny (położenie) w układzie okresowym pierwiastków;
wielkość charakteryzująca zdolność paliwa ciekłego do samozapłonu w tłokowym silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym (silniku Diesla);
fiz. liczba cząstek znajdujących się w tym samym stanie kwantowym układu fiz. złożonego z identycznych cząstek;
mat. każda liczba nie będąca liczbą algebraiczną, tj. taka, która nie jest pierwiastkiem żadnego wielomianu o współczynnikach całkowitych;
liczba wiodąca, liczba przewodnia,
fot. liczba charakteryzująca lampę błyskową;
liczba rzeczywista większa od zera.
mat. liczba naturalna równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej samej, np. 6 = 1 + 2 + 3, 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14;
fiz. wielkość skalarna będąca odwrotnością długości fali: σ = 1/λ (w spektroskopii oznaczana symbolem );
stosowany w analizie chem. wskaźnik stopnia nienasycenia substancji org., gł. tłuszczów i olejów;
liczba kardynalna, moc zbioru,
mat. uogólnienie pojęcia liczebności zbioru na dowolne zbiory, także nieskończone;
leśn. współczynnik redukcyjny służący do określania miąższości (objętości) drzew na pniu; stosunek miąższości drzewa do objętości walca porównawczego o wysokości i średnicy równej wysokości i pierśnicy drzewa;
liczba kwasowa, dawniej też liczba zobojętniania,
wskaźnik określający zawartość wolnych kwasów w substancjach organicznych;
fiz. addytywne liczby kwantowe przypisane każdej rodzinie leptonów: liczba elektronowa Le, mionowa Lμ i taonowa Lτ;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

liczba
1. «podstawowe pojęcie matematyczne, którego treścią jest wynik liczenia, wyrażane najczęściej za pomocą cyfr»
2. «kategoria gramatyczna określająca jednostkowość lub niejednostkowość przedmiotów, osób itp.»
3. «stan liczebny»
4. «grono osób, grupa, kategoria»
liczba atomowa (pierwiastka) «liczba oznaczająca ilość protonów w jądrze atomu danego pierwiastka»
liczba całkowita «liczba należąca do jednego z ciągów: 0, 1, 2, 3, 4, 5... lub –1, –2, –3, –4, –5...»
liczba cetanowa «wskaźnik określający zdolność paliwa do zapłonu w silniku wysokoprężnym»
liczba dodatnia «liczba większa od zera»
liczba dziesiętna «ułamek dziesiętny albo liczba całkowita z ułamkiem dziesiętnym»
liczba losowa «liczba otrzymywana w wyniku działania pewnego mechanizmu losowego»
liczba masowa «liczba całkowita równa ilości nukleonów w jądrze atomowym danego izotopu»
liczba mianowana «liczba, przy której jest podana nazwa jednostki»
liczba mieszana «liczba złożona z części całkowitej i ułamka właściwego»
liczba mnoga «kategoria gramatyczna oznaczająca, że dany wyraz odnosi się do więcej niż jednej osoby lub jednego przedmiotu»
liczba naturalna «liczba ciągu 1, 2, 3, 4, 5... (według niektórych definicji także 0)»
liczba neutronowa «liczba całkowita określająca liczbę neutronów w jądrze atomowym danego izotopu»
liczba niecałkowita «liczba nienależąca do ciągu liczb całkowitych»
liczba niemianowana «liczba, przy której nie jest podana nazwa jednostki»
liczba niewymierna «liczba rzeczywista, niedająca się zapisać w postaci ułamka, którego licznik i mianownik są liczbami całkowitymi»
liczba oktanowa «wskaźnik określający odporność paliwa na detonację w silnikach spalinowych z zapłonem iskrowym»
liczba pierwsza «liczba naturalna większa od zera, mająca tylko dwa dzielniki naturalne: jedność i siebie samą»
liczba podwójna «kategoria gramatyczna odnosząca się do dwóch przedmiotów tworzących naturalne pary, np. ręce - rękoma, oczy - oczyma»
liczba pojedyncza «kategoria gramatyczna oznaczająca, że dany wyraz odnosi się do jednej osoby lub jednego przedmiotu»
liczba porządkowa «liczba oznaczająca kolejną pozycję czegoś»
liczba ujemna «liczba mniejsza od zera»
liczba wymierna «każda liczba dająca się przedstawić w postaci ułamka, którego zarówno licznik, jak i mianownik są liczbami całkowitymi»
liczba względna «liczba dodatnia, ujemna lub zero»
liczba złożona «każda liczba naturalna, która nie jest liczbą pierwszą»
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
dzielnik liczby «każda liczba, przez którą dana liczba dzieli się bez reszty»
generator liczb losowych «program komputerowy do tworzenia liczb losowych»
liczby bliźniacze «dwie kolejne nieparzyste liczby pierwsze: 5 i 7, 11 i 13»
liczby magiczne «nazwa grupy liczb całkowitych 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, przyjęta ze względu na to, że jądra atomowe zawierające właśnie tyle protonów lub neutronów wykazują specyficzne właściwości»
liczby przeciwne «każde dwie liczby rzeczywiste, których suma równa jest zeru»
liczby rzeczywiste «liczby wymierne oraz liczby niewymierne»
odwrotność liczby «liczba, której iloczyn przez daną liczbę (nierówną zeru) równa się jedności»
podnieść liczbę do kwadratu «pomnożyć daną liczbę przez nią samą»
podnieść liczbę do potęgi «pomnożyć liczbę przez siebie określoną ilość razy»
podnieść liczbę do sześcianu «pomnożyć daną liczbę dwukrotnie przez nią samą»
rozkład liczby na czynniki pierwsze «przedstawienie danej liczby całkowitej w postaci iloczynu liczb pierwszych»
rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze «przedstawić liczbę w postaci iloczynu liczb pierwszych»
sześcian liczby «iloczyn trzech czynników równych danej liczbie»
teoria liczb «dział matematyki zajmujący się właściwościami liczb całkowitych, liczb wymiernych oraz liczb algebraicznych»
trzecia potęga danej liczby «sześcian liczby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia