LEPSZY

Encyklopedia PWN

Lepszy Kazimierz, ur. 11 VI 1904, Kraków, zm. 30 V 1964, tamże,
syn Leonarda Jana, historyk;
Lepszy Leonard Jan, ur. XI 1856, Krościenko n. Dunajcem, zm. 29 VII 1937, Kraków,
ojciec Kazimierza, historyk sztuki, inżynier górnictwa;
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, na Wysoczyźnie Łobeskiej, nad Dobrzenicą (dorzecze Regi) i jez. Dobre, 4 km na północny zachód od jez. Woświn.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, na Wysoczyźnie Tureckiej, nad Teleszyną (lewy dopływ Warty).
w. gminna w woj. małopol. (pow. limanowski), w Beskidzie Wyspowym, nad Łososiną;
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, na pograniczu Równiny Wołomińskiej i Wysoczyzny Kałuszyńskiej;
dobra państwowe w Polsce, domeny, dobra narodowe, dobra rządowe, dobra kameralne, dobra skarbowe, dobra publiczne,
dawne królewszczyzny, domeny, ekonomie i dobra poduchowne, które po rozbiorach Polski przeszły na rzecz państw zaborczych.
dobra tabularne, własność tabularna, dobra dominikalne,
dobra ziemskie w Galicji, od których płacono podatek, tzw. dominikalny, z których właścicielom służyły przywileje feudalne (jurysdykcja dominialna, władza policyjna, prawo do świadczeń pańszczyźnianych);
dobra służące zaspokojeniu potrzeb człowieka;
dobra komplementarne, dobra uzupełniające,
dobra zaspokajające potrzeby tylko łącznie z innymi dobrami,
Dobra Nowina, Katolickie Radio Dobra Nowina,
radio założone 1993 w Tarnowie;
dobra osobiste, prawa osobiste,
niematerialne (nie mające bezpośredniego odnośnika ekon.) dobra prawne ściśle związane z istnieniem i psychiką określonych ludzi.
dobra praktyka analityczna, dobra praktyka laboratoryjna (DPL), ang. Good Laboratory Practise,
zbiór reguł postępowania w prawidłowo funkcjonującym laboratorium, zgodny z uznanymi standardami;
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
dobra, które nie będą dalej przetwarzane w danym roku.
dobra, które służą do produkcji innych dóbr i nie zużywają się w całości w trakcie jednego cyklu produkcyjnego.
prawoprzedmioty stosunków cywilno-prawnych nie mające samoistnego substratu materialnego, który je uzewnętrznia;
dobra, które powinny być eliminowane z obrotu, niezależnie od tego, jaki stosunek do nich mają jednostki,
dobra, o których społeczeństwo sądzi, że każdy powinien je posiadać,

Słownik języka polskiego PWN

lepszy st. wyższy od dobry
• lepszość
lepsze «sytuacja lepsza od poprzedniej»
dobre zob. dobro.
dobra I
1. «duży majątek ziemski»
2. «rzeczy i wartości potrzebne do życia i rozwoju człowieka»
dobra II pot. «dobrze, zgoda»
dobra osobiste «godność i prawa osobiste człowieka, takie jak wolność, nietykalność, ochrona zdrowia, prawo do prywatności»
dobry I
1. «zgodny z zasadami moralnymi, godny naśladowania»
2. «życzliwy, skłonny do pomocy»
3. «wyrażający czyjąś pozytywną opinię»
4. «o usposobieniu, nastroju: wesoły, pogodny»
5. «zapowiadający coś pomyślnego»
6. «starannie wykonujący swoje obowiązki»
7. «o organizmie lub jego części: dobrze funkcjonujący»
8. «wysokiej jakości»
9. «odpowiedni z punktu widzenia czyichś potrzeb lub oczekiwań»
10. «o potrawach, napojach: smaczny»
11. «korzystny pod względem materialnym»
12. «wynikający z trafnego wyboru»
13. «z nawiązką odmierzony, większy, niżby się zdawało»
dobry II
1. «dobry, szlachetny człowiek»
2. zob. ocena dobra.
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
dzień dobry «forma powitania»
na dobre «w pełni lub w dużym stopniu»
ocena bardzo dobra «wysoka ocena szkolna, do niedawna najwyższa, dziś niższa jedynie od celującej»
ocena dobra «dość dobra ocena szkolna, niższa od bardzo dobrej, a wyższa od dostatecznej»
po dobremu «grzecznie, łagodnie»
w najlepsze «niczym się nie przejmując»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia