Królestwa Pol

Encyklopedia PWN

nazwa polskich stowarzyszeń oświatowych działających od końca XIX w.:
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
Konstanty Pawłowicz, ur. 27 IV 1779, zm. 15 VI 1831, Witebsk,
wielki książę ros., syn Pawła I Romanowa, brat Aleksandra I i Mikołaja I, mąż Joanny Grudzińskiej od 1820, nacz. wódz wojska Królestwa Pol. i faktyczny wielkorządca w Królestwie, jednocześnie, od 1819, głównodowodzący armią czynną w tzw. guberniach północno-zachodnich (Litwa i Białoruś) oraz w obwodzie białostockim;
Lubowidzki, Lubowiecki, Józef Gabriel, ur. 23 III 1788, Dylewo (pow. ostrołęcki), zm. 3 V 1871, Warszawa,
brat Mateusza Eustachego, prawnik, polityk;
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
Bolesta Ignacy, ur. 16 I 1776, Warszawa, zm. 1838, tamże(?),
pułkownik, dyrektor Banku Pol.; uczestnik powstania kościuszkowskiego 1794;
karbonaryzm
[wł. carbonari ‘węglarze’],
węglarstwo,
ruch skierowany przeciw absolutyzmowi, rozpowszechniony w Europie w l. poł. XIX w.;
grupa dyscyplin sport. obejmująca: k. szosowe, k. torowe, k. przełajowe, k. górskie oraz piłkę rowerową, akrobatykę rowerową i in. rodzaje sportu rowerowego (rower);
Łabęcki Hieronim Hilary, ur. 12 V 1809, Warszawa, zm. 22 I 1862, tamże,
prawnik, inżynier, historyk górnictwa;
herbu Pilawa, jedna z najbardziej znanych rodzin w Polsce.
Szestow Lew, właśc. Jehuda Lejb Isaakowicz Szwarcman, ur. 12 II 1866, Kijów, zm. 20 IX 1938, Paryż,
ros. filozof egzystencjalista i irracjonalista.
określenie zasiedlonego odcinka terenu, stanowiącego historycznie ukształtowaną jednostkę osadniczą, której ludność zajmuje się głównie pracą na roli i czerpie z tej pracy podstawy egzystencji, co nadaje pojęciu „wieś” również znaczenie kategorii ekonomiczno-społecznej; w przenośni — warstwa chłopska (chłopi).
ostatnia instancja władz zajmujących się sprawami ludności chłopskiej w Królestwie Pol., zał. 1865 przy Komitecie Urządzającym do spraw Królestwa Polskiego;
Curzona linia
[kə:rzena l.],
projekt pol.-sowieckiej linii demarkacyjnej, przedstawiony 1920 przez bryt. min. spraw zagranicznych G.N. Curzona sowieckiemu min. G. Cziczerinowi na konferencji w Spa; na linię tę miały się cofnąć wojska pol. po podpisaniu rozejmu w wojnie z sowiecką Rosją;
Enoch Juliusz (Julian) Kazimierz Mamert, ur. 29 IV 1822, Kutno, zm. 11 X 1880, Paryż,
działacz polit., prawnik;
wydzielona jednostka wojska ros., utworzona 1817 przez cara Aleksandra I Romanowa, oddana pod rozkazy wielkiego ks. Konstantego Pawłowicza jako nacz. wodza wojska polskiego;
Kuruta Dmitrij D., ur. 1770, zm. 1838,
generał armii Królestwa Pol. i ros., z pochodzenia Grek;
Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery, książę, ur. 16 XII 1779, Pohost k. Pińska, zm. 28 V 1846, Petersburg,
polityk, działacz gospodarczy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia