Inne

Encyklopedia PWN

tytuł zwierzchniego księcia, pierwotnie na Rusi wyróżniający go spośród książąt dzielnicowych;
w procedurach wyborczych ustalenie, że dla skuteczności wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz kandydata przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz któregokolwiek innego z kandydatów, nie musi ona jednak przekraczać połowy ogólnej liczby głosujących (np. wybory bryt. Izby Gmin albo pol. senatu).
wilkom
[niem.],
naczynie do spełniania powitalnego toastu;
materiał włókienniczy wytwarzany najczęściej z masy luźnych włókien (odcinkowych lub ciągłych), ułożonych (kierunkowo lub przypadkowo) w płaski pokład zw. runem i połączonych dzięki zastosowaniu zabiegów fizykochemicznych lub mech.; do runa może być dołączony inny materiał włókienniczy (tkanina, dzianina, folia).
woda występująca w związkach chemicznych w postaci grup wodorotlenowych –OH;
miner. obce twory tkwiące w minerałach;
metrol. kreska, cyfra lub inny znak na urządzeniu wskazującym przyrządu pomiarowego;
mat. liczba całkowita, która jest dzielnikiem każdej z danych liczb całkowitych;
Wulgata
[łac.],
przekład Biblii na łacinę, dokonany 382–406 gł. przez św. Hieronima ze Strydonu na zlecenie papieża Damazego I;
wybuch, eksplozja,
zjawisko gwałtownej zmiany stanu układu, w trakcie której następuje uwolnienie zgromadzonej w układzie energii potencjalnej i jej zamiana na pracę mechaniczną;
związki chemiczne lub mieszaniny, w których pod wpływem zewn. impulsu energ. o odpowiedniej intensywności rozwinie się szybka reakcja chem. z wydzieleniem dużych ilości gazów o bardzo wysokiej temperaturze.
ekon. wydatki państwa na wszystkich szczeblach sektora finansów publicznych.
odebranie lub ograniczenie własności;
bot., ekol. masowe wystąpienie zwykle jednego gatunku mikroskopijnych, samożywnych organizmów manifestujące się optycznie i fizycznie zabarwieniem wody, śniegu, mokrego piasku lub innego podłoża;
językozn. elementy (głoski, cząstki słowotwórcze, wyrazy, wyrażenia, konstrukcje składniowe) przejęte z innego języka.
bot. przeniesienie ziaren pyłku z pręcika na zalążek (okienko) u roślin nagonasiennych lub na znamię słupka u roślin okrytonasiennych;
zasadźca, lokator,
hist. w średniowieczu osoba osadzająca miasto lub wieś na prawie niemieckim w imieniu władcy lub innego pana dominialnego;
urządzenie, samodzielne lub stanowiące podzespół innego urządzenia, służące do: regulowania strumienia przepływu czynnika (np. cieczy, gazu) w rurociągu, kierowania strumienia do różnych przewodów lub obszarów, utrzymywania jednostronnego kierunku przepływu, utrzymywania określonej wartości ciśnienia i/lub zabezpieczania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia albo prędkości czynnika.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, używane — podobnie jak w mowie potocznej — w znaczeniu ogółu pewnych, zebranych w jedną całość obiektów, nazywanych elementami zbioru.

Słownik języka polskiego PWN

inny II «drugi, pozostały człowiek»
• inna
między innymi «wyrażenie informujące o tym, że oprócz wymienionych rzeczy, osób, sytuacji itp. istnieją też inne, odnoszące się do tego, o czym mowa, np. Zajmowaliśmy się między innymi zbieraniem materiałów.»
inny I «nie ten, drugi, dalszy, pozostały, nie taki, różny, zmieniony, nowy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia