Ich

Encyklopedia PWN

sposób otrzymywania zdjęć fot. przez naświetlanie specjalnych materiałów fot. niewidzialnym dla oka ludzkiego promieniowaniem podczerwonym (dł. fali 750–1200 nm).
fot. proces otrzymywania obrazu fot.;
fotokineza
[gr.],
biol. rodzaj kinezy, lokomotoryczna reakcja swobodnie poruszających się organizmów, w której ruchliwość lub częstość zwrotów zależy od natężenia oświetlenia;
fotokomórka
[gr.-łac.],
komórka fotoelektryczna,
urządzenie przeznaczone do przetwarzania sygnałów opt. na sygnały elektryczne;
fotometria
[gr.],
dział optyki fiz. zajmujący się ilościowym ujmowaniem promieniowania świetlnego (podczerwonego, widzialnego i nadfioletowego) i opisem źródeł tego promieniowania za pomocą wielkości fotometrycznych;
fotomontaż
[gr.-fr.],
obraz fot. otrzymywany przez kombinację 2 lub więcej obrazów, przez naklejanie na płaszczyźnie obrazów fragmentarycznych i ich reprodukcję lub rzutowanie na papier fot. dwóch lub więcej negatywów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia