Elastyczność

Encyklopedia PWN

ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac; ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się wszelkie procesy z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia.
ekon. pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną we własnym imieniu (często osobiście lub przy pomocy członków rodziny) w małych warsztatach, zatrudniających od 1 do zazwyczaj 25 (czasem 50) pracowników, w zależności od kraju i rodzaju działalności; najstarsza i przez kilka tysiącleci jedyna forma wytwórczości przemysłowej, aż do powstania w czasach nowożytnych manufaktur, a następnie przemysłu fabrycznego.
ekon. zdolność przedsiębiorstwa do narzucania wyższych cen przez ograniczanie podaży;
zool. narząd, zewnętrzna powłoka ciała kręgowców składająca się z naskórka oraz skóry właściwej.
sprężystość, elastyczność,
właściwość ciała polegająca na jego powracaniu do pierwotnego kształtu i rozmiarów po zdjęciu obciążenia wywołującego odkształcenie (po odciążeniu);
system poglądów ideologicznych i sposób władania partią i państwem komunistycznym, ukształtowany w okresie, gdy WKP(b) (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego) i ZSRR rządził po dyktatorsku J. Stalin i jego zausznicy; narzucany jako wzorzec ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego innym partiom i państwom komunistycznym do naśladowania.
bot. podstawowy składnik komórki roślinnej (z anatomicznego punktu widzenia);
światłowód, falowód optyczny,
fiz. kanał do prowadzenia fali świetlnej;
Welfe Władysław, ur. 20 V 1927, Kolbuszowa, zm. 7 II 2013, Łódź,
ekonomista, specjalista z zakresu ekonometrii i statystyki;
włókna syntetyczne otrzymywane z polipropylenu o budowie stereoregularnej (polimeryzacja propenu pod wpływem katalizatorów Zieglera i Natty);
włókna syntetyczne otrzymywane z polimerów, w których cząsteczkach występują wiązania uretanowe –NH–CO–O–;
zespół operacji technol. mających na celu nadanie nietrwałej skórze surowej pożądanych (zależnie od przeznaczenia) właściwości: odporności na działanie wody, bakterii, enzymów, podwyższonej temperatury (min. 70°C), a także miękkości i elastyczności.
zarządzanie wzajemnymi relacjami między kierownictwem a personelem, a także polityką zatrudnienia i rozwoju pracowników (postrzeganych, jako źródło przewagi konkurencyjnej), w ścisłym powiązaniu ze strategią organizacji;
zwyrodnienie, degeneracja,
med. proces patologiczny, zmiana wsteczna polegająca na uszkodzeniu narządu lub tkanki, powodująca ich niewydolność;
żel
[fr. gelée ‘galareta’],
chem. układ przynajmniej dwuskładnikowy, w którym każdy ze składników tworzy oddzielną, ciągłą fazę rozciągającą się w całej objętości ż.;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

elastyczny
1. «dający się odkształcać, szybko powracający po odkształceniu do pierwotnej postaci»
2. «łatwo przystosowujący się do nowych warunków»
3. «o czyichś ruchach: odznaczający się lekkością, miękkością»

• elastycznie • elastyczność
elastyczność silnika «zdolność silnika do samoczynnego dostosowania momentu obrotowego do obciążenia zewnętrznego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia