Dobrze

Encyklopedia

dobro, gr. agathón, łac. bonum,
określenie abstrakcyjnego bytu, stanu, własności rzeczy lub rzeczy własność tę posiadającej, wartości pozytywnej (instrumentalnej lub wewnętrznej), zachowania, postawy lub celów, które są pożądane, godne zabiegów i wyboru z jakiegoś powodu lub też dlatego, że są cenne same w sobie.
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, na Wysoczyźnie Łobeskiej, nad Dobrzenicą (dorzecze Regi) i jez. Dobre, 4 km na północny zachód od jez. Woświn.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, na Wysoczyźnie Tureckiej, nad Teleszyną (lewy dopływ Warty).
w. gminna w woj. małopol. (pow. limanowski), w Beskidzie Wyspowym, nad Łososiną;
dobra państwowe w Polsce, domeny, dobra narodowe, dobra rządowe, dobra kameralne, dobra skarbowe, dobra publiczne,
dawne królewszczyzny, domeny, ekonomie i dobra poduchowne, które po rozbiorach Polski przeszły na rzecz państw zaborczych.
dobra tabularne, własność tabularna, dobra dominikalne,
dobra ziemskie w Galicji, od których płacono podatek, tzw. dominikalny, z których właścicielom służyły przywileje feudalne (jurysdykcja dominialna, władza policyjna, prawo do świadczeń pańszczyźnianych);
dobra służące zaspokojeniu potrzeb człowieka;
dobra komplementarne, dobra uzupełniające,
dobra zaspokajające potrzeby tylko łącznie z innymi dobrami,
dobra osobiste, prawa osobiste,
niematerialne (nie mające bezpośredniego odnośnika ekon.) dobra prawne ściśle związane z istnieniem i psychiką określonych ludzi.
dobra praktyka analityczna, dobra praktyka laboratoryjna (DPL), ang. Good Laboratory Practise,
zbiór reguł postępowania w prawidłowo funkcjonującym laboratorium, zgodny z uznanymi standardami;
dobro, na które popyt spada w przypadku wzrostu dochodów;
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
dobra, które nie będą dalej przetwarzane w danym roku.
dobra, które służą do produkcji innych dóbr i nie zużywają się w całości w trakcie jednego cyklu produkcyjnego.
prawoprzedmioty stosunków cywilno-prawnych nie mające samoistnego substratu materialnego, który je uzewnętrznia;
dobra, które powinny być eliminowane z obrotu, niezależnie od tego, jaki stosunek do nich mają jednostki,
dobra, o których społeczeństwo sądzi, że każdy powinien je posiadać,
dobra ziemskie wydzielone na potrzeby monarchy, → ekonomie.
dobra zaspokajające tę samą potrzebę,

Słownik języka polskiego

dobrze I
1. «starannie, dokładnie»
2. «słusznie, trafnie»
3. «umiejętnie, fachowo»
4. «uczciwie, zgodnie z zasadami moralnymi»
5. «w serdeczny, życzliwy sposób»
6. «pozytywnie, korzystnie»
7. «przyjemnie, swojsko»
8. «szczęśliwie, z dobrym skutkiem»
9. «zdrowo, nie chorując»
10. «ładnie, elegancko»
11. «korzystnie pod względem materialnym»
12. «jako równoważnik zdania: jest dobrze – o sytuacji pomyślnej, spełniającej czyjeś oczekiwania»
13. «w wysokim stopniu, w pełni»
dobrze II «zgoda, tak, w porządku»
dobro
1. «to, co oceniane jest jako pożyteczne, wartościowe, zgodne z nakazami etyki»
2. «czyjaś dobroć»
3. «pomyślność, pożytek»
lepiej
1. st. wyższy od dobrze.
2. pot. «raczej»
dobra I
1. «duży majątek ziemski»
2. «rzeczy i wartości potrzebne do życia i rozwoju człowieka»
dobra II pot. «dobrze, zgoda»
dobra osobiste «godność i prawa osobiste człowieka, takie jak wolność, nietykalność, ochrona zdrowia, prawo do prywatności»
egzekucja dóbr «odebranie zastawionych lub rozdanych dóbr królewskich»
ocena bardzo dobra «wysoka ocena szkolna, do niedawna najwyższa, dziś niższa jedynie od celującej»
ocena dobra «dość dobra ocena szkolna, niższa od bardzo dobrej, a wyższa od dostatecznej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia