Determinanty

Encyklopedia PWN

determinanty
[łac. determinans, ˜ntis ‘określający’, ‘wyznaczający’],
substancje lub struktury wewnątrzkomórkowe wyznaczające kierunek różnicowania w embriogenezie (rozwoju zarodkowym); decydują o dalszym rozwoju komórki.
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
metodol., naukozn. proces doskonalenia stanu wiedzy, dokonywania nowych odkryć naukowych.
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
ekon. w języku potocznym ilość produktów, którą przedsiębiorstwa są gotowe dostarczyć na rynek.
med. w seksuologii zasada określająca determinanty rozwoju męskiego fenotypu narządów płciowych wewn. i zewn. oraz rozwoju repertuaru zachowań właściwych płci męskiej.
med. w seksuologii zasada określająca determinanty rozwoju żeńskiego fenotypu narządów płciowych wewn. i zewn. oraz rozwoju repertuaru zachowań właściwych płci żeńskiej.
Weismann
[wạisman]
August Friedrich Leopold Wymowa, ur. 17 I 1834, Frankfurt n. Menem, zm. 5 XI 1914, Fryburg Bryzgowijski,
zoolog niemiecki;
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
psychol. zjawisko występujące w świecie ludzi i zwierząt, polegające na tym, że jednostki należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównywalnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.
ścisłe uwarunkowanie rozwoju embrionalnego od czynników genetycznych i struktury jaja (zygoty);
Gruss Peter, ur. 28 VI 1949, Alsfeld (Hesja) w RFN,
biolog molekularny;
ekon. determinanta popytu określająca, co ludzie chcą kupić;
sumienie, gr. syneídēsis, łac. conscientia,
pojęcie z zakresu moralistyki, etyki i teologii moralnej (o bardzo szerokim znaczeniu), rozumiane zazwyczaj jako: wewnętrzna instancja orzekania moralnego, indywidualne rozeznanie dobra i zła, zinterioryzowane wartości uznane przez jednostkę, a wyznawane przez grupę społeczną.

Słownik języka polskiego PWN

determinanta, determinant «czynnik wpływający na coś w zasadniczy sposób»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia