Definicja

Encyklopedia PWN

agresja
[łac. aggressio ‘napad’, ‘natarcie’],
prawo w prawie międzynarodowym zbrojna napaść jednego państwa na drugie, zwykle powodująca rozpoczęcie wojny w wyniku stawiania zbrojnego oporu przez państwo napadnięte.
mat. całka z funkcji ciągłej f(P) określonej na pewnej powierzchni dwuwymiarowej S, gładkiej, zawartej w ℝ3
metodol. porozumienie, umowa, dotycząca używania terminów nauk. w tych samych znaczeniach;
zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, czyli poczuciem przynależności do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
działalność państwa, realizowana przez niezawisłe sądy, które w formie procesowej rozstrzygają konflikty prawne (definicja podmiotowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia