Definicja

Encyklopedia PWN

log. rodzaj definicji, w której wyrażenie podlegające definiowaniu stanowi tylko część definiendum, podaną w typowym dla tego wyrażenia kontekście.
log. wyjaśnienie znaczenia wyrazu przez podanie wyrazów z nim równoznacznych.
metodol. wypowiedź słowna o postaci definicji, w której dobór wyrażeń wyznaczony jest przez intencję wywołania (lub zmiany) określonej postawy emocjonalnej (przekonania, decyzji).
prawo ustalenie przez prawodawcę znaczenia niektórych słów użytych w akcie normatywnym.
biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
Tarski Alfred, pierwotnie A. Tajtelbaum, ur. 14 I 1901, Warszawa, zm. 27 X 1983, Berkeley (stan Kalifornia),
polski logik, matematyk i filozof; uważany za jednego z największych logików w dziejach nauki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia