Czechosłowację

Encyklopedia PWN

Czechosłowacja, Československo,
państwo w środkowej Europie istniejące 1918–92.
Komunistyczna Partia Czechosłowacji (KPCz), Komunistícká Strana Ceskoslovenska (KSČ),
czechosłowacka partia polit., zał. 1921 jako sekcja Międzynarodówki Komunistycznej;
Masaryk Tomáš Garrigue, ur. 7 III 1850, Hodonín, zm. 14 IX 1937, Lány,
czeski filozof, socjolog, mąż stanu.
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
nazwa stosowana od lat 20. XX w. w polskim piśmiennictwie politycznym na określenie leżącej na zachód od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która po 1918 znalazła się w granicach Czechosłowacji, lecz była zamieszkana przez znaczny (w części gmin dominujący) odsetek ludności polskiej;
Buzek Jan, ur. 27 III 1874, Końska (czes. Konská), Zaolzie (ob. w Czechach), zm. 24 XI 1940, Dachau,
brat Jerzego, działacz nar. i społ. na Śląsku Cieszyńskim, lekarz;
Michejda Oskar, ur. 6 II 1885, Bystrzyca (czes. Bystřice), Zaolzie, zm. 19 II 1966, Cieszyn,
działacz nar., ksiądz ewangelicki;
Adamec Ladislav, ur. 10 IX 1926, Frenštát pod Radhoštěm, zm. 14 IV 2007, Praga,
czeski działacz komunistyczny;
system sojuszów polit.-wojsk. w Europie Środkowej i na Bałkanach; złożyły się na nią porozumienia zawarte między Czechosłowacją i Jugosławią (1920), Czechosłowacją i Rumunią (1921) oraz Jugosławią i Rumunią (1921);
Gottwald Klement Wymowa, ur. 23 XI 1896, Dědice (Morawy), zm. 14 III 1953, Praga,
czechosłowacki polityk komunistyczny;
Husák Gustáv Wymowa, ur. 10 I 1913, Dúbravka (obecnie część Bratysławy), zm. 18 XI 1991, Bratysława,
czechosłowacki działacz komunistyczny;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
partia polit. działająca 1921–38 w Czechosłowacji, gł. na Śląsku Cieszyńskim;
propozycje rządu polskiego dotyczące ograniczenia, redukcji lub eliminacji sił zbrojnych i zbrojeń, rozmieszczenia oraz możliwości ich użycia w stosunkach między państwami.
potoczna nazwa przemian demokratycznych w Czechosłowacji 1968;
nadzwyczajna zmiana w stosunkach własności ziemi wprowadzona na drodze ustawowej ze względów społecznych, narodowych, politycznych lub, rzadziej, ekonomicznych, polegająca na wywłaszczeniu wielkich posiadaczy z całości lub części ich ziemi i rozparcelowaniu jej między bezrolnych lub małorolnych chłopów z jednoczesnym nadaniem im tytułu własności.
masowe protesty społeczne w Czechosłowacji XI 1989, które doprowadziły do załamania się władzy KPCz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia