Charakterystyk��

Encyklopedia PWN

czujnik, sensor:
opór elektryczny ujemny, oporność elektryczna ujemna,
właściwość układu (lub elementu) elektr. polegająca na tym, że opisująca układ zależność między zmianami natężenia ΔI i napięcia ΔU prądu elektr. ma, w pewnym określonym zakresie wartości I i U, postać funkcji malejącej;
układ elektr. powodujący opóźnienie sygnałów elektr. bez zmiany ich kształtu;
MOS, ang. Metal-Oxide-Semiconductor,
struktura półprzewodnikowa, stanowiąca układ 3 warstw: metalu, tlenku i półprzewodnika, wytwarzana technologią, zw. technologią MOS (będąca odmianą technologii planarnej).
psychol. zjawisko występujące w świecie ludzi i zwierząt, polegające na tym, że jednostki należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównywalnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.
stabilizator
[łac.],
przyrząd lub urządzenie do utrzymywania (stabilizowania) pewnej stałej, zadanej wartości określonej wielkości fiz. bez względu na wahania (w określonych granicach) wartości innych wielkości, od których ona zależy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia