Całka

Encyklopedia PWN

mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
mat. całka z funkcji ciągłej f(P) określonej na pewnej powierzchni dwuwymiarowej S, gładkiej, zawartej w ℝ3
mat. uogólnienie pojęcia całki
mat. całka, w której wielokrotnie powtarza się całkowanie jednokrotne kolejno względem różnych zmiennych, traktując pozostałe zmienne jako stałe parametry
mat. podane przez G.F.B. Riemanna uogólnienie pojęcia całki oznaczonej funkcji ciągłej na przypadek funkcji ograniczonych, określonych na przedziale ograniczonym, mających zbiór punktów nieciągłości miary (Lebesgue’a) zero;
mat. pojęcie z zakresu analizy matematycznej.
mat. jedno z najważniejszych uogólnień pojęcia całki, podane 1902 przez H.L. Lebesgue’a i oparte na rozwiniętej przez niego teorii miary
mat. pojęcie z zakresu rachunku całkowego:
pojęcie z zakresu rachunku całkowego funkcji wielu zmiennych
mat. rozwiązanie równania różniczkowego, czyli każda funkcja spełniająca dane równanie różniczkowe.
funkcja czasu, położeń i prędkości układu mechanicznego zachowująca stałą wartość podczas ruchu układu;
mat. uogólnienie (w kierunku zmiany obszaru całkowania) pojęcia całki oznaczonej
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
równania zawierające niewiadomą funkcję y = y(x) jednej zmiennej x, jej pochodne y(k)(x) różnych rzędów, jak też zmienną niezależną x;
w chemii kwantowej prosta, półempiryczna metoda obliczania energii elektronów w cząsteczkach zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych.
równania zawierające niewiadomą funkcję wielu zmiennych, jej pochodne cząstkowe różnych rzędów i zmienne niezależne;
mat. dziedzina matematyki badająca własności rozmaitych operacji na wektorach.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

całka «jedno z podstawowych pojęć analizy matematycznej»
• całkowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia