Analiza obrazu

Encyklopedia PWN

autom. dział cybernetyki techn. zajmujący się metodami automatycznego rozpoznawania znaków graficznych, obrazów, dźwięków, a także chorób, uszkodzeń urządzeń techn. itp. na podstawie sygnałów, mierzonych parametrów, objawów lub cech związanych z przedmiotem badań.
Rutkowski Leszek, ur. 10 VIII 1952, Wrocław,
informatyk;
podejście metodol. i teoret., stosowane w humanistyce, zwłaszcza w latach 60. i 70. XX w., korzystające z osiągnięć strukturalizmu i semiotyki;
siatka demograficzna, diagram Lexisa,
podstawowy graficzny instrument analizy zjawisk demograficznych, obserwowanych w określonej populacji (lub subpopulacji) w danym przedziale czasu (okresie) oraz zjawisk obserwowanych w określonej kohorcie.
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
element opt. spełniający te same funkcje co zwykła soczewka opt., lecz różniący się od niej budową i zasadą działania;
rodzaj aparatu projekcyjnego do obserwacji powiększonych obrazów widm optycznych
Svevo
[swẹwo]
Italo, właśc. Ettore Schmitz, ur. 19 XII 1861, Triest, zm. 13 IX 1928, Motta di Livenza,
pisarz włoski;
symulakra
[łac.],
obiekt materialny, płaski (np. wydruk z drukarki komputerowej) lub trójwymiarowy (np. hologram), umieszczony w celu wypełnienia pustego miejsca po oryginale, który zaginął, uległ zniszczeniu lub znajduje się w innym miejscu.
telekom. zjawisko fiz. polegające na przypadkowych, niemożliwych do przewidzenia zmianach (fluktuacjach) pewnych wielkości fiz. lub wielkości z nimi związanych.
okres historii w kręgu kultury europejskiej obejmujący czasy między upadkiem cesarstwa rzymskiego a przemianami zachodzącymi w Europie w dobie odrodzenia;
Tadeusiewicz Ryszard, ur. 5 V 1947, Środa Śląska,
informatyk; specjalista w dziedzinie robotyki i inżynierii biomedycznej;
geod. całokształt prac, w wyniku których uzyskuje się graficzny obraz powierzchni terenu, zwykle w postaci mapy topograficznej;
transputer
[ang. transistor computer],
inform. mikrokomputer jednoukładowy przeznaczony do pracy w systemie wieloprocesorowym, oprac. przez bryt. firmę Inmos;
psychol. zdolność do wytwarzania czegoś, co jest nowe i zarazem wartościowe, np. ładne, trafne, prawdziwe lub użyteczne;
ultrasonografia
[łac.-gr.],
USG,
med. sposób obrazowania struktury i czynności narządów wewnętrznych z wykorzystaniem ultradźwięków.
seria 2 próbników kosmicznych wysłanych przez ZSRR (Wega 1 — start 15 XII 1984, Wega 2 — start 21 XII 1984), uczestniczących w misji kosmicznej do Wenus i komety Halleya (stąd nazwa — ros. Wieniera i Gallej) podczas jej ostatniego zbliżenia do Ziemi.
fiz. reprezentacja pewnego zjawiska lub procesu w postaci rozkładu wartości określonej ich cechy (tj. wartości określonej wielkości fiz.) w zależności od pewnej zmiennej (argumentu rozkładu);
Wright
[raıt]
James Arlington, ur. 13 XII 1927, Martin’s Ferry (stan Ohio), zm. 25 III 1980, Nowy Jork,
poeta amerykański;
Zalewski Witold, ur. 4 I 1921, Siedlce, zm. 4 II 2009, Warszawa,
prozaik i publicysta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia