Analiza obrazu

Encyklopedia PWN

zespół metod służących do określania struktury materii, tj. rodzaju atomów, z których jest ona zbudowana i rozmieszczenia ich w przestrzeni.
elastooptyka
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. optikós ‘wzrokowy’ < optós ‘widzia(l)ny’],
optyka naprężeń, fotosprężystość,
doświadczalna metoda analizy stanu naprężenia i odkształcenia w ciałach stałych —
etnologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury;
Flaubert
[flobẹ:r]
Gustave Wymowa, ur. 12 XII 1821, Rouen, zm. 8 V 1880, Croisset,
pisarz francuski; jeden z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu.
Freud
[froid]
Sigmund Wymowa, ur. 6 V 1856, we Freibergu (ob. Příbor, Czechy), zm. 23 IX 1939, Londyn;
austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy.
dział geometrii poświęcony rzutowaniu figur przestrzennych na płaszczyznę, zwaną rzutnią, za pomocą równoległych lub przecinających się w jednym punkcie prostych rzutujących.
geomorfologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, morphḗ ‘kształt’, lógos ‘nauka’],
nauka o rzeźbie powierzchni Ziemi;
grafologia
[gr. gráphō ‘piszę’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
psychol. w szerokim znaczeniu dziedzina wiedzy obejmująca całość zagadnień związanych z pismem ręcznym — jako czynnością i jako wytworem tej czynności.
Helmholtz
[hẹlmholc]
Hermann Ludwig Ferdinand von Wymowa, ur. 31 VIII 1821, Poczdam, zm. 8 IX 1894, Charlottenburg (obecnie w granicach Berlina),
fizyk, fizjolog i filozof niemiecki, z wykształcenia lekarz.
Hemingway
[hẹmıŋu]
Ernest Miller Wymowa, ur. 21 VII 1899, Oak Park (stan Illinois), zm. 2 VII 1961, Ketchum (stan Idaho),
pisarz amerykański.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
idealizacja
[łac. idealis ‘idealny’ < gr. idéa ‘idea’, ‘wyobrażenie’],
metodol., naukozn. nazwa zabiegów poznawczych polegających na przyjmowaniu założeń upraszczających analizę rzeczywistości (idealizujących) w wyniku zastosowania 3 rodzajów abstrakcji: abstrahowania od istnienia pewnych cech i związków badanych zjawisk, abstrahowania od istotności wpływu pewnych czynników na inne badane czynniki, abstrahowania od zmienności pewnych czynników i przypisania im wartości stałej;
ikonografia
[gr. eikṓn ‘obraz’, gráphō ‘piszę’],
dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbol. w dziełach sztuki;
dział informatyki, a także biocybernetyki i inżynierii medycznej zajmujący się komputerowym wspomaganiem diagnostyki med., planowania lub nadzorowania procesów terapii, a także profilaktyki, rehabilitacji, badań nauk. i edukacji medycznej.
kartografia
[gr.],
dziedzina nauki i techniki obejmująca teorię oraz metody sporządzania i użytkowania map, a także atlasów, globusów, modeli plastycznych i innych;
Kepler Johannes Wymowa, ur. 27 XII 1571, Weil der Stadt (Wirtembergia), zm. 15 XI 1630, Ratyzbona,
niemiecki astronom i matematyk.
Kokoschka
[kokọszka]
Oskar Wymowa, ur. 1 III 1886, Pöchlarn k. Wiednia, zm. 22 II 1980, Montreaux,
austriacki malarz, grafik, poeta i dramaturg, wybitny przedstawiciel ekspresjonizmu.
psychol., socjol. podejmowanie w określonym kontekście wymiany werbalnych i pozawerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania lub pogłębiania więzi międzyludzkich;
Kraszewski Józef Ignacy, pseud. B. Bolesławita, ur. 28 VII 1812, Warszawa, zm. 19 III 1887, Genewa,
powieściopisarz, poeta, publicysta, historyk, wydawca, działacz społeczny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia